Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007

20ο Δημοτικο Συμβουλιο 28-11-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007
 2. Εγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 3. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2008.
 4. Τροποποίηση της αριθ. 303/2007 απόφασης Δ.Σ. περί Προτεινόμενης τιμής μονάδος ανά τ.μ. προς την Επιτροπή του αρθ.1 του Π.Δ. 5/1986 για τον καθορισμό τιμής εισφοράς σε χρήμα, για τις διορθωτικές πράξεις εφαρμογής που κυρώθηκαν μετά την 31-12-2003, στην περιοχή επέκτασης Ν.Μηχανιώνας»
 5. Έγκριση της απόφασης περί καλής εκτέλεσης εργασιών της Κοινής Επιτροπής Υλοποίησης και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πολιτισμού μεταξύ του Δήμου, της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης και της Δ.Ε.Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας και καταβολή της β ' δόσης.
 6. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
 7. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής σχολείων Αγγελοχωρίου -Ν. Κερασιάς.
 8. Προμήθεια του βιβλίου του κ. Ζυγούρη Πάνου ,Δικηγόρου Αθηνών,Νομικού Συμβούλου Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.- με τίτλο «Κατ' άρθρο Ερμηνεία του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2007)»
 9. Παραλαβή και έγκριση μελέτης για τη «σύνταξη σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μηχανιώνας»
 10. Εγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΑΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: α) κατοικίας μεταξύ Δημοτικών Διαμερισμάτων Ν.Μηχανιώνας και Κερασιάς β) Οριοθετημένου τμήματος Κερασιάς με απόφαση Νομάρχη γ) Οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη και Επέκτασης Α' κατοικίας Δ.Δ. Αγγελοχωρίου δ) Βιοτεχνικής ζώνης όπως θα καθοριστεί με την έγκριση της μελέτης « Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Μηχανιώνας»
 11. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Ν.Α.Θ. της μελέτης του έργου «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ α) κατοικίας μεταξύ Δημοτικών Διαμερισμάτων Ν.Μηχανιώνας και Κερασιάς β) Οριοθετημένου τμήματος Κερασιάς με απόφαση Νομάρχη γ) Οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη και Επέκτασης Α' κατοικίας Δ.Δ. Αγγελοχωρίου δ) Βιοτεχνικής ζώνης όπως θα καθοριστεί με την έγκριση της μελέτης« Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Μηχανιώνας»
 12. Εξέταση ενστάσεων α' φάσης διαγωνισμού για το έργο «Πρόγραμμα προώθησης & προβολής προϊόντων αλιείας στο Δήμο Μηχανιώνας» του ΕΠΑΛ 2000-2006 στο Μέτρο 4.3
 13. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή, για το έτος 2008
 14. Ορισμός εκπροσώπων Δή»ου Μηχανιώνας , στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2008.
 15. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας, στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών «ΕΛΠΙΔΑ» για το έτος 2008.
 16. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές εκτός λιμένων περιοχής Θες/νίκης για το έτος 2008.
 17. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή χορήγησης άδειας βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων Δ.Χ. αυτοκινήτων για το έτος 2008.
 18. Συγκρότηση διαφόρων Επιτροπών (έργων - προμηθειών), Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2008.
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου, με συμβιβασμό, για το έτος 2008.
 20. Ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων, για το έτος 2008.
 21. Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ή εκποίηση ή αγορά ακινήτων , για το έτος 2008.
 22. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν.Μηχανιώνας.
 23. Αντικατάσταση μέλους Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Ν.Μηχανιώνας.
 24. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου- Ν. Κερασιάς.
 25. Αποδοχή δωρεάς κατοίκου Ν. Μηχανιώνας προς το Δήμο Μηχανιώνας.
 26. Εξέταση αίτησης μισθωτή ,για λύση της μίσθωσης του δημοτικοί) Αναψυκτηρίου .
 27. Περί αμμοληψίας στη θαλάσσια περιοχή Μεγάλου Εμβόλου, στα πλαίσια του έργου «επέκτασης του διαδρόμου αεροσκαφών 10-28 και κατασκευής του παράλληλου τροχοδρόμου του αεροδρομίου θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»»
 28. Γνωμοδότηση για λειτουργία θυννείου στη θαλάσσια περιοχή Ν.Μηχανιώνας.
 29. Εξέταση αίτησης κατοίκου Ν.Μηχανιώνας, για οικονομική ενίσχυση.
 30. Τοποθέτηση προστατευτικών πασσάλων στην οδό Μαργαρίτη Ευαγγελίδη στο Κέντρο Νεότητας του Ι.Ναού Παναγίας Φανερωμένης και στην οδό Αγ,Νικολάου από παγοποιείο μέχρι τη γέφυρα