Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

11o Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 1-6-2011 ώρα 20:00

 1. Έγκριση Απογραφής και Ισολογισμού του Δήμου της 1-1-2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 3. Τροποποίηση της υπ΄ αρ.124/2011 απόφασης ΔΣ του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 4. Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος, στον κ. Α. ΞΙΜΙΝΗ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 5. Αναβάθμιση Λιμενικού Τμήματος Ν. Μηχανιώνας, σε Υπολιμεναρχείο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
 6. Έγκριση της υπ΄ αρ. 3/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην Άδεια μη στάθμευσης (Ρ-40) και (Π-60). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 7. Έγκριση της υπ΄ αρ. 5/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην Άδεια μη στάθμευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 8. Έγκριση της υπ΄ αρ. 2/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 9. Έγκριση της υπ΄ αρ. 4/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση κοπής δένδρων, στην οδό Πολυτεχνείου Ν. Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 10. Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 11. Έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2011 απόφασης ΔΣ του ΚΑΠΗ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, που αφορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 12. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 20-1-2011 και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 13. Έγκριση της υπ΄ αρ.17/2011 απόφασης της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην με αρ. πρωτ. 757/24/5/11 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη δομή Παιδικός Σταθμός «ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ». Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Θ. Ασθενίδης.
 14. Έγκριση της υπ΄ αρ.18/2011 απόφασης της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην με αρ. πρωτ. 757/24/5/11 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη δομή Παιδικός Σταθμός «ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ». Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Θ. Ασθενίδης.
 15. Καταβολή αποδοχών σε 2 υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 16. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κρασπέδωση - Ασφαλτόστρωση - Πλακόστρωση οδού Μηδείας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 18. Εξουσιοδότηση Δημάρχου, για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης προσκυρούμενου τμήματος στο Ο.Τ.Γ231, της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 19. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων-προπονητηρίων ποδοσφαίρου με πλαστικό τάπητα στα γήπεδα Αγ. Τριάδας και Περαίας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής .
 20. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
 21. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 5-2- έως 7-2-2011 και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 22. Έγκριση της υπ΄ αρ.86/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση αποζημίωσης στοιχείων επί ρυμοτομούμενης έκτασης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 23. Εκμίσθωση ακινήτου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
 24. Παραλαβή έργων - υπηρεσιών - μελετών του πρώην Δήμου Επανομής, από την ΤΥΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.  
 25. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
 26. Έγκριση της υπ΄ αρ. 7/2011 απόφασης ΔΣ του Κέντρου Αθλητισμού Δήμου Θερμαϊκού, που αφορά στον Προϋπολογισμό έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης..
 27. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος, για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Θερμαϊκού και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνεννούμενων Δήμων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 28. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την επίβλεψη της μελέτης: «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου Σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγ. Τριάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.  
 29. Έγκριση υλοποίησης της υπ΄ αρ.13/2011 μελέτης: «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 30. Καθορισμός διαδικασίας ρύθμισης για την καταβολή κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων, προς το Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 31. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011 της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 32. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011 του Π.Α.Κ. Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 33. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011 του ΚΑΠΗ Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 34. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011 του ΚΑΠΗ Μεσημερίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 35. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011 του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.

Aκούστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω web-radio, κάνοντας κλικ εδώ.


Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Διοίκηση από νόμους ή από ανθρώπους;

Το άρθρο αυτό γράφτηκε με αφορμή την καταδίκη του Παναγιώτη Ψωμιάδη για παράβαση καθήκοντος, γιατί μείωσε υπερβολικά το πρόστιμο σε κάποιον πρατηριούχο, που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Χωρίς να θέλω να κρίνω πόσο δίκαιη ήταν η δικαστική απόφαση, και φυσικά χωρίς να μπορώ να εξακριβώσω πόσο ανθρώπινη ήταν η πράξη του Παναγιώτη, αναρωτιέμαι αν τελικά θα έπρεπε να ορίζονται δικαστικοί για να μας διοικούν «με το γράμμα του νόμου» ή αν ξαφνικά γίναμε «βασιλικότεροι του Βασιλέως» - ίσως λόγω της οικονομικής κρίσης - και θεωρούμε τους κανόνες αλάνθαστους και πάνω από τους ανθρώπους. Κατά πόσο αυτό το φαινόμενο απαντάται σε επίπεδο Δήμου; 

Οι κανόνες είναι σημαντικοί και επιθυμητοί στην παροχή των δημόσιων υπηρεσιών. Είναι όμως στόχος, η αναγωγή όλης της διοίκησης «στο γράμμα του νόμου»; Αν θέλουμε να αναγάγουμε όλη τη δημόσια διοίκηση σε διοίκηση με το «γράμμα του νόμου», πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτοί που θα συμμετέχουν στην διοίκηση πρέπει να γνωρίζουν και να είναι εύκολο να βρουν τους κανόνες, προτού λάβουν τις αποφάσεις, που αυτοί οι κανόνες ρυθμίζουν. Οι κανόνες πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτοί και να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Επίσης πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη λογική ακολουθία μεταξύ τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε αβεβαιότητες και να μην αφήνουν κανένα περιθώριο για «αυθαίρετη» ερμηνεία των κανόνων. 

Στην πράξη όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο «ρόδινα». Οι κανόνες συνήθως είναι δυσνόητοι και όχι σταθεροί. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα υπάρχει μια χαώδης – δαιδαλώδης πολυνομία. Οι κανόνες μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με τις συνθήκες ή ανάλογα με τις επιθυμίες του νομοθέτη. Ακόμη και αν κάποιος θέλει να είναι νομοταγής, δύσκολα μπορεί να είναι σίγουρος για το ότι πράγματι υπακούει στους κανόνες. Δυστυχώς δεν υπάρχει η απαραίτητη νομοτεχνική τεχνογνωσία, δηλαδή ένας συγκροτημένος μηχανισμός συντονισμού και αξιολόγησης της ποιότητας και των επιπτώσεων των παραγόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν χιλιάδες νόμοι, ρυθμίσεις, τροπολογίες με ασάφειες και αντιφάσεις, που επιτρέπουν την κατά το δοκούν ερμηνεία τους. Επίσης υπάρχουν απαρχαιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές, γιατί πολλοί νόμοι δεν έχουν προσαρμοσθεί στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και στις νέες κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις. Τέλος είναι δύσκολο να πληροφορηθεί κανείς τους κανόνες, είτε γιατί χρειάζεται αρκετός χρόνος και χρήμα, είτε γιατί αποκρύπτονται σκόπιμα. 

Από τα παραπάνω αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτημα: Διοίκηση από νόμους ή από ανθρώπους;. Η διοίκηση τελικά, είναι μια τέχνη που ακροβατεί ανάμεσα στους κανόνες και στις ανθρώπινες σχέσεις και ανάγκες. Είμαι πεπεισμένος ότι η κρίση χρέους, που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα, αλλά και ο Δήμος μας, οφείλεται στο ότι οι πολιτικοί μας, όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχαν την απαραίτητη αυτή ισορροπία. Οι εξυπηρετήσεις και τα ρουσφέτια σε ψηφοφόρους, για χάριν του πολιτικού οφέλους, έβλαψαν τελικά το σύνολο των πολιτών και δημοτών αντίστοιχα. Σήμερα το κράτος και ο δήμος είναι υπερχρεωμένοι και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα αυτονόητα. Η διαφορά είναι ότι, ενώ στο κράτος υπεύθυνοι είναι τα ίδια τα κόμματα, που μας διοικούσαν τα τελευταία 30 χρόνια, στον δήμο μας έχουμε την μείζονα αντιπολίτευση (και κυρίως τον επικεφαλή της), που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο τεράστιο έλλειμμα των οικονομικών του δήμου μας. Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης ήταν αυτός που πριν από λίγους μήνες κορόιδευε τους δημότες - για να αποσπάσει την ψήφο τους - λέγοντας τους ότι «ο δήμος Μηχανιώνας παρουσιάζει σοβαρό αποθεματικό 3.000.000 ευρώ και αποδεικνύει ότι είναι ένας εύρωστος και νοικοκυρεμένος δήμος που κουβαλά προίκα στο νέο Καλλικράτειο δήμο. Η συνετή οικονομική διαχείριση αποτελεί εγγύηση για το ευοίωνο μέλλον του» (συνέντευξη στο 45ο τεύχος του περιοδικού «ΝΕΑ Μηχανιώνα-Κερασια-Αγγελοχώρι»). 

Σήμερα η Διοίκηση του Γιάννη Αλεξανδρή δυσκολεύεται να δώσει λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Από την μια είναι τα στενά πλαίσια των κανόνων που επεβλήθησαν με τον «Καλλικράτη» σε συνδυασμό το τεράστιο οικονομικό έλλειμμα και από την άλλη το τροχοπέδη της αντιπολίτευσης, που σχεδόν σε κάθε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβάλλει ενστάσεις και προσφυγές. Η καθυστέρηση που επιδιώκει έχει σκοπό την αμαύρωση της εικόνας της διοίκησης. Αυτός ο καιροσκοπισμός της μείζονος αντιπολίτευσης επιβάλλει στην διοίκηση να κινείται μέσα στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τα χρονοβόρα όρια που θέτει ο Καλλικράτης. Μια σοβαρή αντιπολίτευση θα έπρεπε σ’ αυτήν την δύσκολη μεταβατική περίοδο, που επηρεάζει όλους τους δημότες, να συναινεί και να διευκολύνει το έργο της διοίκησης. 

Σήμερα η διοίκηση του Γιάννη Αλεξανδρή καλείται να πατάξει την αναποτελεσματικότητα, να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους δημότες και ταυτόχρονα να μειώσει το χρέος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσει τις δαπάνες και να αυξήσει τα έσοδα. Την ίδια στιγμή οι δημότες καλούνται να αλλάξουν νοοτροπία, απέναντι σ’ ένα τεράστιο Δήμο, που δεν έχουν πλέον, την αμεσότητα της επικοινωνίας με την διοίκηση (όπως παλαιότερα) και μάλιστα σε μια περίοδο που οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. 

Για μια φορά ακόμα τονίζω ότι η ανάπτυξη είναι μονόδρομος, για να βγούμε από την κρίση. Η ανάπτυξη θα έρθει με την εκμετάλλευση των φυσικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας. Αυτό απαιτεί αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και ευελιξία, ώστε να περιοριστεί ο χρόνος υλοποίησης αυτής της προσπάθειας. Επιβάλει δηλαδή μια αυστηρή τακτική – πολιτική, χωρίς όμως αυτό να είναι εις βάρος της ανθρωπιάς, που πρέπει να επιδεικνύει η εκάστοτε διοίκηση. Ανθρωπιάς που δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό όφελος ή το πολιτικό κόστος, αλλά με την δικαιοσύνη. Με εκτίμηση Στεφανίδης Κυριάκος 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Θερμαικού

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

10o Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 12-5-2011 ώρα 19:30

 1. Έγκριση οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 2. Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Διετών Προγραμμάτων του Δήμου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 3. Έγκριση της υπ΄αρ.4/2011 απόφασης ΔΣ του ΚΑΠΗ Δημοτικής Κοινότητας Επανομής, που αφορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 4. Έγκριση  της  υπ΄ αρ. 1/2011  απόφασης ΔΣ του Πολιτιστικού  και Αθλητικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής, που αφορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 5. Έγκριση  της  υπ΄ αρ. 1/2011  απόφασης ΔΣ του ΚΑΠΗ Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου, που φορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 6. Έγκριση  της  υπ΄ αρ. 1/2011  απόφασης  ΔΣ της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη» , που φορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 7. Έγκριση  της  υπ΄ αρ. 1/2011  απόφασης  ΔΣ του ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου , που φορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 8. Έγκριση της υπ΄αρ.1/2011 απόφασης ΔΣ του ΚΑΠΗ Ν. Κερασιάς , που φορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 9. Τροποποίηση αποφάσεων  ΔΣ και διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 10. Διπλασιασμός δόσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 11. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.      
 12. Τροποποίηση της υπ΄αρ.132/2010 ΑΔΣ Δημοτικής Ενότητας Θερμαϊκού, που αφορά στην πρόταση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου με τον καθορισμό Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ.43 Άνω Περαίας και των όρων και περιορισμών δόμησης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 13. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας χώρων, για την ανέγερση σχολικών κτιρίων στο Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 14. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων Εγκεκριμένων Υψομετρικών Μελετών 2007». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 15. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Δήμων  Ανατολικής Θεσσαλονίκης και της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε. για  τη «Διαχείριση της Ανακύκλωσης των Υλικών Συσκευασίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 16. Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 17. Τροποποίηση της υπ΄αρ.106/2011 απόφασης ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 18. Τροποποίηση της υπ΄αρ.107/2011 απόφασης ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 19. Τροποποίηση της υπ΄αρ.108/2011 απόφασης ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 20. Τροποποίηση της υπ΄αρ.116/2011 απόφασης ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 21. Τροποποίηση της υπ΄αρ.117/2011 απόφασης ΔΣ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 22. Λύση μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούτουκας.
 23. Λύση μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Αντιδήματρχος κ. Κ. Κούτουκας.           
 24. Λύση μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Αντιδήματρχος κ. Κ. Κούτουκας.            
 25. Λύση μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 26. Λύση μισθωτικής σχέσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 27. Καθορισμός ορίων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ν.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής. 

Aκούστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω web-radio, κάνοντας κλικ εδώ.