Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι για τα έτη 2011 - 2013 και οι αρμοδιότητές τους

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αντιδήμαρχος : Κούτουκας Κωνσταντίνος 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
Η διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα τμήματα ΚΕΠ σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αντιδήμαρχος : Βογιατζής Ιωάννης 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησης τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κυρίως στον τομέα κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Η Διεύθυνση έχει και την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Οι από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και υπουργικών Αποφάσεων.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας 
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αντιδήμαρχος : Λαζαρίδης Γιώργος 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αντιδήμαρχος : Βασιλειάδης Ιωάννης 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής προστασίας των δημοτών και την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την προώθηση της Δία Βίου Μάθησης, καθώς και για την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, των τοπικών πολιτιστικών αγαθών, και την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και της άθλησης των κατοίκων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της , καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αντιδήμαρχος : Βογιατζής Κωνσταντίνος 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πράσινου
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πράσινου είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Δημοτικών Σφαγείων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Τα τελευταία μίζερα Χριστούγεννα

του Σπύρου Κουζινόπουλου, δημοσιογράφου-συγγραφέα, τέως Γενικού Διευθυντή του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων

Είχαμε συνηθίσει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες  να τριγυρίζουμε στην αγορά της Θεσσαλονίκης, να χαιρόμαστε κι εμείς, σαν τα μικρά παιδιά, τη γιορταστική ατμόσφαιρα, τις φανταχτερά στολισμένες βιτρίνες, την πολύβουη κίνηση στους δρόμους, τις φωνούλες, σαν τιτιβίσματα,  των παιδιών, τους πολυφορτωμένους με σακούλες γεμάτα δώρα άνδρες και γυναίκες που κυκλοφορούσαν στα πεζοδρόμια, το στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο και το φωτισμένο με χιλιάδες λαμπιόνια καραβάκι της πλατείας Αριστοτέλους.
Έτσι είπαμε να επαναλάβουμε την ίδια βόλτα και σήμερα, για να πάρουμε κι εμείς μία γεύση από το κλίμα των ημερών. Να αισθανθούμε βρε αδελφέ  τη γιορταστική ατμόσφαιρα, να αντικρύσουμε γελαστά και εορτάζοντα πρόσωπα, να ακούσουμε τους συνανθρώπους μας να ανταλλάσσουν ευχές και ασπασμούς,  να ευφρανθεί από τους πανηγυρισμούς η ψυχή και να ανεβεί η διάθεσή μας.
Η απογοήτευση που νοιώσαμε, δεν περιγράφεται. Τα πάντα είναι αλλιώτικα, διαφορετικά φέτος. Μόνο το δέντρο και το καραβάκι στην Αριστοτέλους είναι τα ίδια. Και μάλιστα, εάν έλειπαν και αυτά, θα λέγαμε ότι δεν είμαστε τρεις μόλις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αλλά βρισκόμαστε στην αγορά όπως κάθε εργάσιμη ημέρα.
Εκτός από 3-4 πολυκαταστήματα, που έχουν στολισμένες εορταστικά τις βιτρίνες τους, στα υπόλοιπα μαγαζιά, ελάχιστη η διακόσμηση, και μάλιστα όπου διακρίνει κανείς κάποια  διακοσμημένη βιτρίνα, αυτή είναι λιτή κι απέριττη. Λες και δεν αντιλήφθηκαν οι μαγαζάτορες ότι είμαστε παραμονές της γέννησης του Χριστού και της αλλαγής του χρόνου.
Εκείνο όμως που κυριολεκτικά σε σοκάρει, είναι οι σκυθρωποί στο μεγαλύτερο μέρος τους άνθρωποι που διασχίζουν τους δρόμους, με κατεβασμένο το κεφάλι οι περισσότεροι, από το βάρος των προβλημάτων που τους απασχολούν, αγέλαστοι και σκεφτικοί, δίχως ίχνος χαμόγελου στο πρόσωπο, ενώ ελάχιστοι από αυτούς κρατούν στο χέρι κάποια σακούλα με δώρα.
Μπήκαμε τυχαία σε ένα πολυκατάστημα. Από αυτά που τα προηγούμενα χρόνια με δυσκολία κυκλοφορούσες μέσα στους διάφορους ορόφους του με τα είδη ιματισμού και υπόδησης, τα παιχνίδια, τα καλλυντικά και τα κάθε είδους αξεσουάρ και χρειαζόταν πολλές φορές να σπρώξεις για να περάσεις. Δε λέμε, και σήμερα υπήρχε κάποιος κόσμος που ανεβοκατέβαινε τους ορόφους. Όμως ελάχιστοι από αυτούς στην έξοδο, κρατούσαν κάποια τσαντούλα στο χέρι, γεγονός που φανέρωνε και τη χαμηλή τιμή του δώρου που είχαν προμηθευτεί για το παιδί, τον συγγενή ή κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο.
Ψυχοπλακωθήκαμε. Και όπως αποχωρούσαμε από το κέντρο, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης και προκειμένου να αποφύγουμε την κίνηση, μπήκαμε με το αυτοκίνητο σε δευτερεύοντες δρόμους και μπλεχτήκαμε σε στενά δρομάκια και μεγαλύτερες οδούς, όπως η Μπότσαρη, η Δελφών, η Νέα Εγνατία και η Μαρτίου. Για να  διαπιστώσουμε με πολύ μεγάλη έκπληξη, ότι ελάχιστα μπαλκόνια φέτος είναι στολισμένα. Σε αντίθεση με τις φωταψίες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, τα φωτισμένα Χριστουγεννιάτικα δέντρα, τις γιορτινές συνθέσεις σε ταράτσες, περβάζια και εισόδους πολυκατοικιών, τις πολύχρωμες φωτισμένες γιρλάντες με τα δεκάδες και εκατοντάδες λαμπάκια που αναβόσβηναν μετά ή άνευ μουσικής.
Φέτος, με δυσκολία ανακαλύπτεις κάποιο στολισμένο μπαλκόνι. Που διάθεση για κάτι τέτοιο. Όταν οι υποχρεώσεις τρέχουν και οι μισθοσυντήρητοι ή οι συνταξιούχοι που τους πετσόκοψαν μισθούς και συντάξεις, με τρόμο και αγωνία σκέφτονται πως θα τα βγάλουν πέρα.  Πως θα πληρώσουν το πετρέλαιο για να ζεσταθεί η οικογένεια, τα δίδακτρα των παιδιών, το δάνειο για την αγορά του σπιτιού ή του αυτοκινήτου, τις δόσεις της πιστωτικής κάρτας, τα ασφάλιστρα. Που να περισσέψουν χρήματα για δώρα. Που να μείνει στην άκρη κάποιο ευρώ για μια έκτακτη ανάγκη….
Χρόνια πολλά συνάνθρωποι. Οι καρδιές μας είναι μαύρες τούτες τις μέρες. Ας μη το βάλουμε όμως κάτω.  Μπορεί να μην έχουμε λεφτά, ας οπλιστούμε όμως με δύναμη και αισιοδοξία. Μπορούμε το κλίμα αυτό να το αλλάξουμε. Αρκεί να μην μας καταλάβουν η μοιρολατρία και η απαισιοδοξία. Χρειάζεται αγώνας, όπως μπορεί και από όποια θέση μπορεί ο καθένας. Έτσι ώστε αυτά να είναι τα τελευταία μίζερα Χριστούγεννα που βιώνουμε ως λαός. 
Χρόνια Πολλά.

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Ορκίστηκε η νέα Διοίκηση του νέου Δήμου Θερμαϊκού

Αγαπητοί φίλοι
Σήμερα έγινε η ορκωμοσία της νέας διοίκησης του Νέου Δήμου Θερμαϊκού και μια ιστορία και ένας αγώνας περίπου 5 ετών έφθασε στο τέλος του. Χάρη σ΄ εσάς κερδίσαμε μια μάχη για τον τόπο. Όλοι εμείς στην παράταξή μας παραμερίσαμε τα προσωπικά μας και δεσμευτήκαμε μόνο να κάνουμε μια προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου.
Εγώ προσωπικά αισθάνομαι περήφανος που στις 5-7-2010, στην συνέλευση της παράταξής μας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΗ»,  πρότεινα να στηρίξουμε τον Γιάννη Αλεξανδρή και να συνεργαστούμε με την παράταξή του. Πίστευα και πιστεύω ότι η επιλογή του Γιάννη του Αλεξανδρή υπό τις παρούσες συνθήκες ήταν και είναι η καταλληλότερη.
Τώρα ξεκινά η νέα και πιο ουσιαστική προσπάθεια – ένας νέος πιο δύσκολος αγώνας. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο τόπος μας. Η συγκυρία σίγουρα δεν είναι η ιδανική. Η προσπάθεια πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατή απ’ ότι υπολογίζαμε. Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη. Εσείς ψηφίσατε κάποιους εκπροσώπους που υποτίθεται έχουν όραμα και όρεξη για να δουλέψουν για το τόπο και ένα συνδυασμό ατόμων με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλοι μας γνωρίζουμε, ότι όση σύμπνοια και αν υπάρχει σε μια παράταξη, τίποτε δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί, αν ο κόσμος δεν το αποδεχθεί και δεν το αγκαλιάσει. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται αν ένα μέτρο είναι σκληρό ή όχι αρκεί να είναι δίκαιο και ανταποδοτικό. Η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της διοίκησης θα είναι μια επιτυχία ή μια αποτυχία της ίδιας της κοινωνίας μας – του δήμου μας – των συνδημοτών μας.
Εγώ προσωπικά και πιστεύω όλη η διοίκηση, σας χρειάζομαι συμπαραστάτες σ' αυτή τη προσπάθεια. Θέλω να χειροκροτούμε όλοι μαζί την επιτυχία ενός στόχου μας και να μ’ ενθαρρύνεται να ξαναπροσπαθήσω αν δεν καταφέρω να υλοποιήσω ένα στόχο μας.
Να είστε πάντα καλά
Στεφανίδης Κυριάκος

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα 6-12-2010 ώρα 18:00

 1. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, έτους 2010.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2010.
 3. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 4. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μηχανιώνας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.
 5. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για Σχολικούς Τροχονόμους.
 6. Έκτακτη επιχορήγηση Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Δήμου Μηχανιώνας.
 7. Αποζημίωση οφειλών, που προέκυψε από τροποποίηση ρυμοτομίας.
 8. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών, για το διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Μηχανιώνας, οικονομικής χρήσης 2010.
 9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας (Β' Φάση )»
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με αιτιολογική έκθεση του έργου «Ενίσχυση και αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου».
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με αιτιολογική έκθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Νέας Μηχανιώνας»
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αιτιολογική έκθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας Β' Φάση».
 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αιτιολογική έκθεση και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών και Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Κυζίκου Ν. Μηχανιώνας (επέκταση)» .
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ανακατασκευή υφιστάμενου δρόμου σύνδεσης Ν. Μηχανιώνας -Πλαγιάρι»
 15. Παραχώρηση χρήσης του Δημαράκειου Παιδικού Σταθμού στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημαράκειος Παιδικός Σταθμός» Δήμου Μηχανιώνας, Νομού Θεσσαλονίκης.
 16. Μεταφορά προσωπικού που απασχολείται στο Δημαράκειου Παιδικό Σταθμό το οποίο ανήκει στην Δ.Κ.Ε.Μ. στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημαράκειος Παιδικός Σταθμός» Δήμου Μηχανιώνας, Νομού Θεσσαλονίκης.
 17. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού .
 18. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού.
 19. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Λ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού .
 20. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού .
 21. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού.
 22. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού
 23. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε για μεταφορά στύλων.
 24. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε για μεταφορά στύλων.
 25. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε για μεταφορά αντηρίδας.
 26. Λύση σύμβασης και επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο : Υποστήριξη του δήμου Μηχανιώνας για την υλοποίηση των έργων «Κατασκευή Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στη Ν. Μηχανιώνα και Ανακατασκευή Δημοτικού Αναψυκτηρίου ΔΙΑΣ , με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»
 27. Λύση συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης δύο δημοτικών οικοπέδων στο Τ.Δ. Αγγελοχωρίου για ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού.
 28. Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας και του Ο.Α.Ε.Δ., για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας κατά το έτος 2011.
 29. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2010.
 30. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν. Μηχανιώνας.
 31. Διαγραφή οφειλών.
 32. Έγκριση μετακίνησης και έξοδα κίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.
 33. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο.
 34. Εξέταση αίτησης δημότη για επιστροφή δημοτικών τελών.
 35. Οικονομική ενίσχυση κατοίκων.

Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Να αξιοποιηθούν τα ικανά στελέχη και των έξι συνδυασμών

του Σπύρου Κουζινόπουλου, δημοσιογράφου-συγγραφέα

Ασχέτως αποτελέσματος, θεωρούμε τον εαυτό μας πολύ τυχερό που πήραμε μέρος σε αυτές τις δημοτικές εκλογές, τις πρώτες με τον «Καλλικράτη». Κι αυτό γιατί γνωρίσαμε πολύ αξιόλογους ανθρώπους που υπήρχαν και στους έξι συνδυασμούς οι οποίοι έλαβαν μέρος στις εκλογές για το Δήμο Θερμαϊκού. Συνδημότες μας πλέον στον ενιαίο Δήμο, με συγκροτημένη πολιτική σκέψη, διάθεση για προσφορά στα κοινά, αποφασιστικότητα να βοηθήσουν ώστε να πάει αυτός ο τόπος έστω ένα βήμα παραπέρα, με την αξιοποίηση των τεράστιων πλεονεκτημάτων που διαθέτει.

Όχι στην επανάπαυση του καναπέ
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα ικανά στελέχη από όλους τους συνδυασμούς,  που αναδείχθηκαν στη διάρκεια της εκλογικής μάχης, δεν θα πρέπει να αδρανοποιηθούν, να κλειστούν στα σπίτια τους, να «αράξουν» στον καναπέ και μπροστά στην τηλεόραση, να πάψουν να ενδιαφέρονται για τα κοινά. Σίγουρα υπήρξε έντονο το αίσθημα της απογοήτευσης για τους υποψηφίους των πέντε από τους έξι συνδυασμούς που απέτυχαν στις εκλογές. Το ίδιο αίσθημα και στους υποψήφιους εκείνους  του νικητή συνδυασμού που δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Όπως επίσης σημειώθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο και περιπτώσεις αθέμιτης αντισυναδελφικής και αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς από μερικούς «αρχηγίσκους», που όπως τα αγκάθια δίπλα στα λουλούδια, είχαν παρεισφρείσει σε κάποιους συνδυασμούς, παριστάνοντας τους σπουδαίους και τους παντογνώστες. Συμπεριφορά  που πλήγωσε κάποιους υποψήφιους και ίσως να ήταν τραυματική η εμπειρία από τη συμμετοχή τους στην εκλογική μάχη. Όμως αυτά τα πολιτικά στελέχη δεν θα πρέπει να αδρανοποιηθούν. Ίσα-ίσα, οι δυσκολίες που συνάντησαν, χρειάζεται να δυναμώσουν τη θέλησή τους. Να τους κάνουν να εντείνουν τη διάθεση για προσφορά στα κοινά. Με ποιο τρόπο; Μέσα από ποιες διεξόδους; Είναι κάτι που κι εμάς μας απασχολεί.  

Με αγκάθια στρωμένος ο δρόμος
Όπως λέγαμε από τις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, από  την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, ο δρόμος για το Δήμο Θερμαϊκού από 1ης Ιανουαρίου 2011 δεν θα είναι στρωμένος με ρόδα. Τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει, είναι ήδη βουνό. Τι να πρωτοθυμηθούμε: Τα χρέη των τριών μέχρι τώρα συνενούμενων Δήμων; Οι κουτσουρεμένες λόγω τρόϊκας επιχορηγήσεις της κυβέρνησης; Οι δυσκολίες για την ενοποίηση των υπηρεσιών των τριών Δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων;  Τα προβλήματα που θα προκύψουν από την αναδιάρθρωση των λειτουργιών και τον καταμερισμό του προσωπικού;  Δυσκολίες που για μεγάλο χρονικό διάστημα πιστεύουμε ότι θα ταλανίζουν όχι μόνο το δικό μας Δήμο αλλά λίγο-πολύ και όλους τους Δήμους της χώρας.  
Γιαυτό και τη νεοεκλεγμένη δημοτική αρχή, θα πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι στα πρώτα της βήματα. Να βάλουμε πλάτη. Να τη βοηθήσουμε ώστε να είναι παραγωγικό το έργο της.  Όχι  όμως άκριτα, αλλά πάντα με κριτική διάθεση, με έλεγχο, με επισήμανση των αδυναμιών. Καυτηριάζοντας τα λάθη και τις παραλείψεις. Στηλιτεύοντας τις αδυναμίες. Πάντα  καλοπροαίρετα και με γνώμονα το καλό και την προκοπή του τόπου. Και φυσικά, εάν διαπιστώσουμε ότι «στραβά αρμενίζει», τότε θα είμαστε οι πρώτοι που θα την πολεμήσουμε. Το ίδιο όπως πολεμήσαμε σε τούτες τις εκλογές κάποια άλλη διοίκηση.

Να σηκώσουν οι 33 τα μανίκια
Περιθώρια για χάσιμο χρόνου δεν υπάρχουν. Τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα και τόσο πιεστικά, που δεν επιτρέπουν καμία επανάπαυση, κανέναν εφησυχασμό. Οι 33 που εκλέχθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο του ενιαίου Δήμου Θερμαϊκού, θα πρέπει από τώρα να σηκώσουν τα μανίκια. Να αρχίσουν να ενημερώνονται. Να καταμερίζουν αρμοδιότητες, να καταστρώνουν πλάνα εργασίας, να χαράσσουν προοπτικές. Έτσι ώστε να είναι έτοιμη την 1η Ιανουαρίου 2011 η διοικητική μηχανή του Δήμου μας να αρχίσει να λειτουργεί ως καλοκουρδισμένο ρολόϊ.  Και μέχρι τότε, πολλά είναι αυτά που έχουμε να επισημάνουμε.

Η περίπτωση Οικονομίδη
Καταλήγοντας δεν μπορούμε να μην πούμε δύο λόγια για τον υποψήφιο δήμαρχο Θερμαϊκού και τελευταίο δήμαρχο Επανομής,  Απόστολο Οικονομίδη. Ο οποίος, θεωρούμε ότι αποτελεί παράδειγμα και πρότυπο συμπεριφοράς, ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή της πλήρους απαξίωσης πολιτικής και πολιτικών στον τόπο μας. Όταν τον γνωρίσαμε στις αρχές του καλοκαιριού και αποφασίσαμε να τον βοηθήσουμε στη δύσκολη προσπάθεια που αναλάμβανε, η πρώτη κουβέντα που του είπαμε ήταν ότι δεν ήταν δυνατό να πάει σε εκλογές με την Επανομή να εμφανίζει όψη «βομβαρδισμένης πόλης» λόγω του έργου της αποχέτευσης. Μας το ξέκοψε αμέσως. «Προκειμένου να τελειώσει έγκαιρα αυτό το τεράστιο έργο, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, δεν με νοιάζει το πολιτικό κόστος. Αν είναι να χάσουμε, ας χάσουμε, αρκεί να γίνει η αποχέτευση που είναι έργο ζωής για τους Επανομίτες».  Και ειδικά στην Επανομή, σύμφωνα με τις συζητήσεις που μετεκλογικά γίνονται στα καφενεία της, ο συνδυασμός Οικονομίδη δεν πήγε καλά λόγω αποχέτευσης. Καθώς οι κάτοικοι ήθελαν και την πίτα σωστή και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή και η αποχέτευση να γίνει αλλά και να μην έχουν ενόχληση από τα έργα.
Α, και κάτι ακόμη σχετικό. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δήμαρχος στην Ελλάδα, που για να συμμετάσχει σε τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις και να καλύψει τα προεκλογικά έξοδα του συνδυασμού του, αναγκάστηκε να πουλήσει έξι περιουσιακά στοιχεία που του είχαν αφήσει οι γονείς του. Το τελευταίο, ήταν ένα χωράφι που ο Λάκης Οικονομίδης έβγαλε «στο σφυρί» για τις ανάγκες των πρόσφατων εκλογών. Κι ακόμη, όπως ξέρουμε, απέμειναν ακόμη χρέη. Τώρα, πως τα κατάφεραν κάποιοι άλλοι δήμαρχοι και χρησιμοποιούσαν σ΄αυτές τις εκλογές πακτωλό χρημάτων, εκδίδοντας εφημερίδες, τραπεζώνοντας εκατοντάδες άτομα σε πολυτελείς ταβέρνες, διαθέτοντας μισθούς σε επιτελεία και προσωπικό, πληρώνοντας έντυπα και «πριμ», αυτό  ακόμη δεν μπορέσαμε να το εξηγήσουμε.  Μάλλον ήταν από το μισθό τους….. 

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Η μικρότερη πανελλαδικά αποχή στη Μηχανιώνα

του Σπύρου Κουζινόπουλου, δημοσιογράφου-συγγραφέα
Η Μηχανιώνα είχε ίσως τη μικρότερη αποχή πανελλαδικά στις δημοτικές εκλογές. Το γεγονός αυτό πιστεύουμε ότι οφείλονταν στην πόλωση και το βαθύτατο διχασμό της κοινωνίας που προκλήθηκε από τις πρακτικές της μέχρι σήμερα διοίκησης του απερχόμενου δημάρχου Μηχανιώνας, Γιάννη Μαυρομάτη. Έτσι το εκλογικό σώμα στην περιοχή, παρουσίασε εντυπωσιακή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, μεγαλύτερη απ΄ ότι σε ολόκληρη τη χώρα.
Η αποχή στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Μηχανιώνας (Νέα Μηχανιώνα, Αγγελοχώρι, Κερασιά), ήταν συνολικά 30,82%, τη στιγμή που το ποσοστό της αποχής στο σύνολο του νέου Δήμου Θερμαικού ήταν 37,10 και ειδικότερα στο νυν δήμο Θερμαϊκού έφτασε το 38,95% (συν άλλα 6,16% λευκά-άκυρα ψηφοδέλτια) και στο δήμο Επανομής στο 40,89% (και άλλα 8,02% τα λευκά και άκυρα).
Υπήρξαν μάλιστα ορισμένα εκλογικά τμήματα, που το ποσοστό αποχής βρέθηκε και κάτω από το 30%, όπως στο 285 εκλογικό τμήμα Κερασιάς που ήταν 23,38%, στο 282 εκλογικό τμήμα με ποσοστό αποχής 24,52 ή στο 293 τμήμα Νέας Μηχανιώνας όπου η αποχή ήταν 27,54%.
Το ποσοστό της αποχής στη Μηχανιώνα με το 30,82% ήταν επίσης το μικρότερο απ΄ ότι σε όλους τους άλλους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης όπου την Κυριακή πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές δημοτικές εκλογές.   Υπενθυμίζουμε ότι η μεγαλύτερη αποχή σημειώθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης που έφτασε στο 54,06% (συν 8,55% άκυρα), στο Δήμο Καλαμαριάς όπου σκαρφάλωσε στο 53,69% (συν 11,10% λευκά-άκυρα), στο δήμο Κορδελιού-Ευόσμου με 50,24% (επιπλέον 9,27 λευκά-άκυρα), στο δήμο Παύλου Μελά με 49,36% (άκυρα-λευκά 9,93%), στο δήμο Λαγκαδά 40,82% (λευκά-άκυρα 7,41%), στο δήμο Δέλτα 37,63% (λευκά-άκυρα 7,15%), στο δήμο Ωραιοκάστρου 35,88% (λευκά-άκυρα 7,64%), στο δήμο Χαλκηδόνας 34,37% (λευκά-άκυρα 6,09%).
Να πούμε τέλος ότι συνολικά  σε όλους τους δήμους της χώρας το ποσοστό αποχής στο β΄ γύρο ήταν 50,74% (λευκά-άκυρα 7,65%), ενώ στον πρώτο γύρο το ποσοστό συνολικά ήταν 39,00% (με λευκά-άκυρα 5,49%).

Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2010

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Τα τελικά αποτελέσματα του Β γύρου των Δημοτικών εκλογών έχουν ως εξής:

1ος Αλεξανδρής Ιωάννης 51,43% (9.138 ψήφοι)
2ος Μαυρομάτης Ιωάννης 48,57% (8.629 ψήφοι)
Δήμαρχος εκλέγεται ο κος Αλεξανδρής Ιωάννης 

Ευχαριστούμε όλους τους δημότες και αυτούς που μας τίμησαν με την ψήφο τους, αλλά και αυτούς που δεν κατάλαβαν ή δεν ήθελαν να καταλάβουν ότι η παράταξη μας ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ για ΟΛΟΥΣ με τον Γιάννη Αλεξανδρή μπροστά είναι η μοναδική αξιόπιστη επιλογή (από τους 2 μονομάχους του δευτέρου γύρου) για τον τόπο μας. 
Ευχαριστούμε όλους όσους έκαναν έναν έντιμο αγώνα τους 2 τελευταίους μήνες της προεκλογικής περιόδου, ανεξάρτητα το που ανήκαν. Θερμά συγχαρητήρια για την αξιοπρεπέστατη στάση τους στους κκ Οικονομίδη, Παραδείση, Μώραλη. 
Όσον αφορά αρκετούς φίλους μου που έκαναν λανθασμένες επιλογές (κο Παράσχου, κο Καπλάνη, κλπ), τους καλώ να συμπαρασταθούν τον δύσκολο αγώνα που μας περιμένει για να αναβαθμίσουμε τον τόπο μας. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι το έργο της δημοτικής αρχής δεν αφορά μόνο τον Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά όλους τους δημότες. Η δημοτική Αρχή για να πετύχει τους στόχους της πρέπει να αξιοποιήσει όλους τους ενεργούς και ικανούς συνδημότες μας απ' οποιαδήποτε παράταξη και αν προέρχονται.
Στεφανίδης Κυριάκος

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Η «επανάσταση του αυτονόητου»

«Θα φτάσουμε κάποια στιγμή να χειροκροτούμε την σκουπιδιάρα όταν περνάει για τα σκουπίδια», είπε πριν από μερικούς μήνες ο στενός μου φίλος ο Πέτρος Φωτίου. Και εγώ γέλασα γιατί μου φάνηκε υπερβολικό.  
Ποτέ δεν μπορούσα να πιστέψω ότι σήμερα μετά από 8 χρόνια ανυπαρξίας, απραξίας, ανικανότητας της σημερινής διοίκησης Μαυρομάτη θα έπρεπε να αγωνιούμε σήμερα να πείσουμε τους συνδημότες μας ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για τον τόπο μας. Είναι απίστευτο να συναντούμε τόσες αγκυλώσεις, αναχρονισμούς και νοσηρές καταστάσεις, οι οποίες στραγγίζουν τη δημιουργική ενέργεια πολλών υγειών συνδημοτών μας. 
Οι έννοιες της ευγένειας, της ομορφιάς, του ευπρεπισμού και της τάξης, η απαίτηση να μην μας περιφρονούν και να μας αδικούν, η επιθυμία για μια αξιοπρεπή εργασία, δεν είναι πλέον αυτονόητες, αλλά προϊόντα συναλλαγής. 
Αυτονόητη είναι η ενόχληση και η πικρία από χίλιες δυο λεπτομέρειες της καθημερινότητας, από εμπειρίες απογοητευτικές ή πράξεις που εξοργίζουν. Αυτονόητα είναι πλέον τα οικονομικά και μη  συμφέροντα για αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά. Και δεν μιλώ μόνο για κάποιους πολιτικούς παράγοντες αλλά για κάποιες γλίτσες της περιοχής μας που θέλουν να το παίζουν ευαισθητοποιημένοι αριστεριστές. Κάποιους συνδικαλιστές που ασχολούνται με την επικοινωνία και τα αρπάζουν για να στηρίξουν την καθαρή ανοησία και να υποσκάψουν την κοινή λογική.
Υπάρχει άραγε περιθώριο για πολιτική απάντηση σε αυτό το νέο πλέγμα της ιδεολογίας και των συναλλαγών της; Θα το δούμε στις 14 Νοεμβρίου.

Γιατί είναι σίγουρη η εκλογή Αλεξανδρή

του Σπύρου Κουζινόπουλου, δημοσιογράφου-συγγραφέα

Λίγες μόνο ώρες μας χωρίζουν από το άνοιγμα της κάλπης. Ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στην περιοχή μας, είναι κρίσιμος και καθοριστικός. Πολλά θα κριθούν, πολλά παίζονται. Κυρίως όμως δοκιμάζονται τα όρια της αντοχής, της εντιμότητας και της αξιοπρέπειας των συνδημοτών μας.  Τις τελευταίες ημέρες, γίναμε μάρτυρες εκπληκτικών γεγονότων στο νέο Δήμο Θερμαϊκού.  Πληροφορηθήκαμε για ένα απίστευτο αλισβερίσι με κάποιους, προκειμένου να ταχθούν υπέρ συγκεκριμένου υποψηφίου. Ακούσαμε για συμφωνίες «κάτω από το τραπέζι», για συγκεκριμένα «πακέτα», για θέσεις προέδρων σε δημοτικές επιχειρήσεις, για διορισμούς. Έχουν βάση όλα αυτά; «Δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά», λέει πολύ σοφά ο λαός μας. Πολύ περισσότερο όταν οι συμπράξαντες σε συμφωνίες, επεδίωκαν λίγες ώρες πριν τα ίδια ακριβώς πράγματα από τους αντιπάλους αυτών με τους οποίους συνέπραξαν.
Ταυτόχρονα όμως, πληροφορηθήκαμε και για πιέσεις σε κομματικό επίπεδο προκειμένου να ενισχυθεί ο «δικός» τους υποψήφιος. Ο οποίος, τώρα που φτάνει η ώρα της κρίσεως, θυμήθηκε να ενδυθεί την κομματική λεοντή για να προσελκύσει ψηφοφόρους οι οποίοι στον πρώτο γύρο είχαν ψηφίσει άλλους συνδυασμούς. Οι πολίτες όμως δεν είναι πρόβατα. Δεν παραμυθιάζονται.                            
Οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας είναι δύο. Έτσι όπως διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής, θα πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ Αλεξανδρή και Μαυρομάτη.  Τους μάθαμε αρκετά καλά σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους στους δήμους Θερμαϊκού και Μηχανιώνας. Τους παρακολουθήσαμε όμως πως συμπεριφέρονται και αυτούς τους τρεις μήνες της προεκλογικής περιόδου. Όπως γράφαμε και λίγες ώρες μετά τα αποτελέσματα της περασμένης Κυριακής, μπορεί το προηγούμενο διάστημα να τους βάζαμε «στο ίδιο τσουβάλι», όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους ως δημάρχων και τις ικανότητές τους. Όμως στα θέματα της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας και της διαφάνειας, τα κριτήρια δηλαδή που κυριαρχούν σήμερα στην ελληνική κοινωνία, απέχουν όσο η μέρα με τη νύχτα. Ας τους ακτινογραφήσουμε έναν-έναν:
-Στον γιατρό Γιάννη Αλεξανδρή, μπορεί να του καταλογίζουν πολλά οι πολιτικοί του αντίπαλοι, μπορεί να τον επικρίναμε κι εμείς γι αρκετά, να επισημάναμε κάποιες άστοχες ενέργειές του. Στα ζητήματα όμως της διαφάνειας, της σωστής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και της αξιοπρέπειας δεν μπορεί να του βρει κανείς το παραμικρό ψεγάδι.

-Για τον οικονομολόγο το επάγγελμα Γιάννη Μαυρομάτη τι θετικό μπορούμε να του βρούμε γιαυτά τα ζητήματα; Να πούμε ότι λέει την αλήθεια, ότι διαχειρίστηκε σωστά τα χρήματα του Δήμου Μηχανιώνας και άσκησε συνετή και αξιοκρατική διοίκηση; Κατ΄αρχάς, είχαμε τα παραμύθια που μας αράδιαζε κάθε τόσο, τις υποσχέσεις του για 42 έργα στις προηγούμενες εκλογές από τα οποία δεν υλοποίησε το παραμικρό στον τόπο του. Για να φτάσουμε στο χοντρό ψέμα που μας αράδιασε για τα δήθεν «τεράστια έργα» από τις πετρελαιοπηγές του Καντάφι, αλλά και τις διαβεβαιώσεις του ότι «ίδρυσε και εγκατέστησε στη Μηχανιώνα το Διεθνές Πανεπιστήμιο». Στη συνέχεια, ήρθε η ιστορία με το πόρισμα για την κατάχρηση στο ταμείο του Δήμου Μηχανιώνας ύψους 894.000 ευρώ, που το καταχώνιασε, καθώς στο πόρισμα αυτό, που συντάχθηκε από την Επιθεώρηση Κεντρικής Μακεδονίας του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνονται οι τεράστιες ευθύνες του κ. Μαυρομάτη. Για να φτάσει στο έσχατο σημείο ο δήμαρχος Μηχανιώνας, να διαβεβαιώνει από τηλεοράσεως ότι δεν έχει γνώση του πορίσματος, τη στιγμή που η Οικονομική Επιθεώρηση διαβεβαιώνει ότι του το επέδωσε πριν από ενάμιση μήνα και μάλιστα με δικαστικό κλητήρα!! Και σα να μην έφταναν όλα αυτά, φτάσαμε στην προσπάθεια να σφραγίσει και μάλιστα την επομένη των εκλογών, το κατάστημα του πολιτικού του αντιπάλου κ. Μανόλη Μαργαρίτη, επειδή αυτός μετείχε στο αντίπαλο προς Μαυρομάτη ψηφοδέλτιο του Λάκη Οικονομίδη!!.   
Όσο για το πέρασμά του κ. Μαυρομάτη αυτά τα οκτώ χρόνια από το Δήμο Μηχανιώνας, ακούστηκαν όλο αυτό το διάστημα τόσα πολλά, που μας πιάνει σύγκρυο όταν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο να ασκεί εξουσία και στο νέο ενιαίο Δήμο Θερμαϊκού. Και κυρίως, αν εκλεγεί δήμαρχος, να  διχάσει και τους πολίτες του ενιαίου Δήμου Θερμαϊκού, όπως δίχασε όλα αυτά τα χρόνια τους Μηχανιώτες.
Επομένως, η επιλογή μας είναι μία και μοναδική. Ψηφίζουμε Γιάννη Αλεξανδρή γιατί, όπως προαναφέραμε, είναι «όσο η μέρα με τη νύχτα» σε σύγκριση με τον Γιάννη Μαυρομάτη. Τον οποίο, τον συμπαθήσαμε όταν τον πρωτογνωρίσαμε για τις προσπάθειες που καταβάλει να είναι εσαεί δήμαρχος, αλλά ο βίος και η πολιτεία του μας απωθούν εμάς και τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του νέου Δήμου Θερμαϊκού. Εξάλλου πιστεύουμε ότι «ο κύβος ερρίφθη». Μηχανιώνα και Θερμαϊκός ότι είχαν να δώσουν υπέρ Μαυρομάτη, το έδωσαν την περασμένη Κυριακή. Το βαρόμετρο είναι η δεξαμενή ψήφων της Επανομής. Κι εκεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα είναι συντριπτικά υπέρ Αλεξανδρή. Αλλά είπαμε «Κυριακή κοντή γιορτή». Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε…

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Κάποιες φορούν παντελόνια . . .

Σας παραθέτουμε την επιστολή που απέστειλε η κα Αναστασία Ασλανίδου στον επικεφαλής της παράταξης ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ κο Παράσχου Νικόλαο


Περαία, 12 Νοεμβρίου 2010


Υπ’ όψιν : κ. Νικόλαου Παράσχου
Κοινοπ.: κ. Χρήστου Γιαννουλάκη

Ο λόγος της επικοινωνίας μαζί σας, έστω και με αυτό τον τυπικό τρόπο αυτής της επιστολής, είναι γιατί θα ήθελα να σας εκφράσω κάποιες προσωπικές μου θέσεις με ευθύτητα και ειλικρίνεια, εφόσον μέχρι τώρα δεν μου δόθηκε η ευκαιρία και ο λόγος από σας προσωπικά.
Αποφάσισα να συμμετέχω στο συνδυασμό της «Κοινωνίας των Πολιτών» αφού πρώτα είχα διαβάσει προσεκτικά την διακήρυξη των αρχών και των αξιών της και εφόσον, ανακάλυψα ότι με εκφράζουν, αντιπροσωπεύουν και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μου και τα πιστεύω μου.
Να σας θυμίσω ότι ένα από τα οράματα της «Κοινωνίας των Πολιτών» ήταν να δημιουργήσει ένα Δήμο δημοκρατικό όπου η γνώμη του πολίτη-δημότη θα λαμβάνεται υπόψη από τα όργανα διοίκησης. Όσο αφορά τις αξίες ανάμεσα τους ο σεβασμός, η ανιδιοτέλεια, η αποδοχή του διαφορετικού και η ένταξη του στην κοινωνία μας με την αξιοποίηση της δυναμικής του. Και σας ρωτώ; Που είναι ήταν η δημοκρατική λειτουργία του συνδυασμού; Λάβατε ποτέ υπόψη σας την δική μου γνώμη; Τη ζητήσατε; Θεωρείται ότι αξιοποιήσατε την δική μου δυναμική στο μέγιστο; Να σας απαντήσω: ΠΟΤΕ. Πως θα το καταφέρνατε αυτό λοιπόν με τον πολίτη- δημότη;
Αντιθέτως αυτό που διαπίστωσα εγώ μετά λύπης μου στο συνδυασμό της «Κοινωνίας των Πολιτών» ήταν η υστεροβουλία, η ιδιοτέλεια, η εσωστρέφεια, η μικροπρέπεια, η διαφωνία και η φιλοδοξία μερικών. Τίποτα δηλαδή από αυτά που ανέφερα παραπάνω. Και αυτό είναι προσωπική μου άποψη.
Πήρατε την ευθύνη για το οδυνηρό αποτέλεσμα των εκλογών και θεωρώ ότι πράξατε σωστά. Λανθασμένες προσωπικές στρατηγικές στοίχησαν  την πορεία μας. Θα ήθελα πολύ να σταθώ στο πλευρό σας αλλά δυστυχώς δεν αντέχω άλλες διαφωνίες, κόντρες και περιχαρακώσεις. Χρειαζόμασταν ομοψυχία και ενωτικές πρωτοβουλίες.
Η ευθύτητα και η ειλικρίνεια που επικαλούμαι στην αρχή της επιστολής μου, με οδηγεί στην απόφαση μου να αποχωρήσω από τον συνδυασμό της «Κοινωνίας των Πολιτών» όπου ανήκω. Η απόφαση αυτή είναι απόρροια ώριμης σκέψης, και όχι μετά από προτροπή κάποιων υποψηφίων που ίσως νομίζεται ή σας έχουν πει. Πιστεύω ότι αγωνίστηκα τίμια για την επίτευξη των στόχων του συνδυασμού.
Εύχομαι στην από δω και πέρα «Κοινωνία των Πολιτών» μια δημοκρατικότερη λειτουργία. Θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και να εμπνέει εμπιστοσύνη ακόμη και για τον πιο δύσπιστο. Ο συνδυασμός διαθέτει ικανά άτομα τα οποία αν αξιοποιήσει σωστά θα τον αναδείξουν και θα τον δικαιώσουν στις επόμενες εκλογές. Οι συνεργάτες που θα σας απαρτίζουν δεν θα πρέπει να είναι ελεεινοί, αξιοκαταφρόνητοι, σιχαμεροί και χυδαίοι. Αυτοί μόνο κακό προκαλούν στις προσδοκίες του συνδυασμού και κανένας αξιοπρεπής δεν μπορεί να σταθεί δίπλα σας.  
Τέλος πιστεύω ότι οι προσωπικές μου σκέψεις είναι και δικοί σας προβληματισμοί. Σας εύχομαι από καρδιάς να καταφέρεται να κάνετε την υπέρβαση και να διεκδικήσετε έναν ανθρώπινο Δήμο μακριά από φατρίες, άγραφα συμβόλαια και συνεργασίες.
            Σας ευχαριστώ, για το χρόνο που μου διαθέσατε διαβάζοντας την επιστολή μου.


Υ.Σ   1.. Δεν ανέχομαι από κανέναν να διασύρει το όνομα μου, χωρίς να του έχω δώσει το δικαίωμα. Εφόσον ξανασυμβεί θα κινηθώ νομικά.  
            2. Στη διάθεση σας εφόσον ζητηθούν, οι προσωπικές μου προτάσεις για το πρόγραμμα, οι οποίες ενώ καταγράφτηκαν από τις 02/09/10 δεν ζητήθηκαν ποτέ


Με τιμή,
Αναστασία Ασλανιδου

Να σταματήσει να εκφοβίζει, να εκβιάζει και να απειλεί τους δημοτικούς υπαλλήλους ο δήμαρχος Μηχανιώνας

Όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έτσι και φέτος, ο κος Μαυρομάτης εκφοβίζει τους δημοτικούς υπαλλήλους αλλά και όσους συνεργάζονται με τον δήμο (προμηθευτές, συμβασιούχους, κλπ) ότι αν θα χάσει τις εκλογές, αυτοί δεν θα έχουν καλή μεταχείριση από την νέα διοίκηση. Μάθαμε δε ότι εξαναγκάζει πολλούς εργαζομένους να συμμετέχουν ως εκλογικοί εκπρόσωποί του στην εκλογική διαδικασία.
Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποσχεθούμε ότι θα σταθούμε στο πλευρό των εργαζομένων, όπως το κάναμε σαν αντιπολίτευση στα 4 τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα πολιτικών πεποιθήσεων και επιλογών τους. Τους καλούμε να μην φοβούνται και να μην ενδίδουν σε απειλές και εκβιασμούς και να κρατήσουν την αυτονόητη ουδετερότητα κατά την εκλογική διαδικασία. Όλοι οι δημότες και κυρίως οι εργαζόμενοι πρέπει να θυμηθούν ποιος πραγματικά είναι ο κος Μαυρομάτης Πρέπει να θυμηθούν ότι αυτός έσυρε εργαζομένους στα δικαστήρια για να μην νομιμοποιηθούν, αυτός εκμεταλλεύεται τους εργαζομένους δίνοντάς τους ψίχουλα των 300 ευρώ χωρίς ασφάλεια, αυτός αφήνει απλήρωτους για μήνες τους εργαζομένους του Δήμου. Πρέπει να θυμηθούν ότι είναι ο μοναδικός δήμαρχος που είχε καταγγελίες για το «εργασιακό μεσαίωνα» που υπάρχει στον Δήμο και ο μοναδικός Δήμος που σε έφοδο της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΙΚΑ βρέθηκαν σωρεία παραβάσεων και περιμένουμε πλέον νέα πρόστιμα. Πρέπει τέλος να καταλάβουν ότι δεν έχει δημιουργήσει πραγματικές θέσεις εργασίας, αλλά απλά διαχειρίζεται με τον πιο απαράδεκτο και μίζερο τρόπο την ανάγκη των συνανθρώπων μας για μια αξιοπρεπή εργασία.
Εμείς ζητάμε την στήριξη των εργαζομένων και δηλώνουμε συμπαραστάτες τους στο σοβαρό έργο που επιτελούν. Τους θέλουμε δίπλα μας συνεργούς σε μια ειλικρινή προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου μας.
Με εκτίμηση
Στεφανίδης Κυριάκος

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Καταδιώκει πολιτικούς του αντιπάλους ο Μαυρομάτης !!

του Σπύρου Κουζινόπουλου, δημοσιογράφου-συγγραφέα
Απίστευτο και όμως αληθινό: Υπάρχει δήμαρχος ο οποίος εν έτη 2010, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία άλλων εποχών, καταδιώκει  πολιτικό του αντίπαλο και προσπαθεί να βάλει λουκέτο στο κατάστημά του. Ο λόγος για τον δήμαρχο Μηχανιώνας, Γιάννη Μαυρομάτη, ο οποίος επιχείρησε να σφραγίσει και μάλιστα την επομένη των δημοτικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου, το γνωστό όχι μόνο στη Νέα Μηχανιώνα αλλά και ευρύτερα κατάστημα με λουκουμάδες του Μανόλη Μαργαρίτη, επειδή ο τελευταίος ήταν υποψήφιος με τον αντίπαλο συνδυασμό Οικονομίδη!!!  Και επειδή βέβαια όλες οι αποφάσεις της διοίκησης του Δήμου τα τελευταία οκτώ χρόνια λαμβάνονται στο γόνατο, όταν ο κ. Μαργαρίτης με εξώδικό του κατήγγειλε ως παράνομη την ενέργεια και απείλησε να καταφύγει στη δικαιοσύνη, τότε άρον-άρον η διοίκηση Μαυρομάτη αναγκάστηκε να πάρει πίσω την απόφασή της !!
Το κατάστημα του Μανόλη Μαργαρίτη, που είναι στο όνομα της συζύγου του κυρίας Παρασκευής Γιαρίσα, λειτουργεί δεκαετίες τώρα επί της οδού Πολυτεχνείου 105 στη Ν.Μηχανιώνα καθ΄ όλα νόμιμα. Έρχεται όμως πριν λίγες μέρες, στις 29 Οκτωβρίου 2010, η υπό τον κ. Μαυρομάτη Δημαρχιακή Επιτροπή και αυθαίρετα, με την υπ΄αριθμό 102/2010 απόφασή της, στηριζόμενη σε μία διένεξη που έχει ο κ. Μαργαρίτης με συγγενικό του πρόσωπο, και χωρίς ουσιαστικό λόγο, αποφασίζει το σφράγισμα του καταστήματός του. Του στέλνει μάλιστα και έγγραφο ανακοινώνοντάς του «το οριστικό κλείσιμο του καταστήματός σας». Όπως μάλιστα αναφέρεται στο κατάπτυστο εκείνο έγγραφο «η σφράγιση του καταστήματός σας θα γίνει στις 08/11/2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 1,30», δηλαδή την επομένη του πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών.
Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι λίγες ημέρες πριν την 29η Οκτωβρίου, είχαν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης οι συνδυασμοί που πήραν μέρος στις εκλογές και μεταξύ αυτών και ο συνδυασμός του κ. Απόστολου Οικονομίδη, στο ψηφοδέλτιο του οποίου μετείχε ο κ.Μανόλης Μαργαρίτης ως υποψήφιος για το Τοπικό Συμβούλιο της Νέας Μηχανιώνας.
Με την ευκαιρία να πούμε ότι ο κ. Μ.Μαργαρίτης δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ή κάποιος άγνωστος καταστηματάρχης που μπορεί να υπέπεσε σε κάποια παράβαση, αλλά επίλεκτο μέλος της κοινωνίας της Νέας Μηχανιώνας, με πολιτικούς και συνδικαλιστικούς αγώνες δεκαετιών, σκληρός πολέμιος όλα αυτά τα χρόνια των αυθαιρεσιών της διοίκησης Μαυρομάτη.
Τελικά, ακόμη και ο νομικός σύμβουλος αλλά και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εισηγήθηκαν να μην εκτελεστεί η απόφαση εκείνη, διαπιστώνοντας πόσο διάτρητη ήταν. Και ύστερα και από το εξώδικο που απέστειλε ο κ. Μαργαρίτης, αναγκάστηκε η Δημαρχιακή Επιτροπή να συνέλθει εκτάκτως στις 5 Νοεμβρίου 2010, την προπαραμονή δηλαδή των εκλογών και να αποφασίσει με την υπ΄αριθμό 108/2010 απόφαση την αναστολή της εκτέλεσης της με αριθμό 102/2010 απόφασής της «περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι η πρώτη απόφαση για το σφράγισμα του καταστήματος του Μανόλη Μαργαρίτη είχε ληφθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή παρουσία των μελών της Γιάννη Μαυρομάτη, Θρασύβουλου Παζαρόπουλου, Αγγελάκη Σαμακοβλή και Κώστα Τζούμα, κι ενώ απουσίαζε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο, Κυριάκος Στεφανίδης, ο οποίος αντέδρασε επίσης δυναμικά όταν πληροφορήθηκε την αυθαίρετη ενέργεια της διοίκησης Μαυρομάτη.

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Καταπέλτης το πόρισμα κατά Μαυρομάτη

του Σπύρου Κουζινόπουλου, δημοσιογράφου-συγγραφέα

Δεν έπεισε κανέναν ο απερχόμενος δήμαρχος Μηχανιώνας, Γιάννης Μαυρομάτης, στην τηλεοπτική του αντιπαράθεση, το βράδυ της Τρίτης, με τον δήμαρχο Θερμαϊκού Γιάννη Αλεξανδρή στην TV-100. Νευρικός, αγχωμένος, εριστικός, προσπαθούσε να απαντήσει με υπεκφυγές στα ερωτήματα που έθεταν οι τηλεθεατές και ο παρουσιαστής της εκπομπής, δημοσιογράφος Δημήτρης Ασπροπούλης.
Ενδεικτική της αποπροσανατολιστικής του στάσης, ήταν η απάντησή του στην ερώτηση σχετικά με το πόρισμα για την κατάχρηση ύψους 894.000 ευρώ από το ταμείο του Δήμου. «Όταν το πάρω στα χέρια μου, τότε θα το δημοσιεύσω στην εφημερίδα που βγάζω», είπε ο κ. Μαυρομάτης, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό… άγνοια για το περιεχόμενο του εγγράφου.
Εφόσον όμως, όπως λέει, δεν είδε το πόρισμα, τότε γιατί δεν αντιδρά στα όσα βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας;  Γιατί δεν προσπαθεί να προστατεύσει την τιμή και την υπόληψή του εφόσον όπως ισχυρίζεται είναι «καθαρός»;  Γιατί δεν ζήτησε ο ίδιος να πάρει στα χέρια του το πόρισμα και να απαντήσει στους επικριτές του, εάν δεν είναι αλήθεια τα όσα του καταμαρτυρούν;
Σύμφωνα με τα όσα γράφτηκαν σε αρκετές εφημερίδες και αναρτήθηκαν σε πάρα πολλές ιστοσελίδες στο Ίντερνετ, το πόρισμα που συνέταξε ο Επιθεωρητής της Επιθεώρησης Κεντρικής Μακεδονίας του υπουργείου Οικονομικών κ. Γερονάσιος, επιδόθηκε από Δικαστικό Επιμελητή της υπηρεσίας στον κ. Μαυρομάτη εδώ και πολύ καιρό, περίπου δύο μήνες πριν. Και το πόρισμα, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πολύ αξιόπιστη πηγή, είναι καταπέλτης κατά του δημάρχου Μηχανιώνας. Επισημαίνοντας τις βαρύτατες πολιτικές και άλλες ευθύνες του κ. Μαυρομάτη προσωπικά για το γεγονός ότι ενώ συνεχίζονταν επί ενάμιση έτος η κατάχρηση, η διοίκηση του Δήμου Μηχανιώνας δεν έκανε το παραμικρό για να την εντοπίσει και να την σταματήσει όσο ήταν ακόμη καιρός. Πριν δηλαδή να φτάσει η κλοπή σε αυτό το τεράστιο ύψος των 900.000 περίπου ευρώ.
Όμως το ίδιο αποπροσανατολιστική, ήταν η στάση του και στις άλλες ερωτήσεις που του τέθηκαν. Όπως για παράδειγμα για τα 42 τον αριθμό «μεγάλα έργα» που είχε εξαγγείλει στις προηγούμενες εκλογές του 2006 για τη Μηχανιώνα και από τα οποία δεν υλοποίησε κανένα.
Θυμίζουμε μερικές από τις υποσχέσεις Μαυρομάτη για έργα: Διεθνές Πανεπιστήμιο,  Διεθνές συνεδριακό κέντρο, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κέντρο ιππασίας, πάρκο άθλησης και αναψυχής, ενυδρείο, τσιπουράδικα, υπόγειο πάρκινγκ, βαγονέτο σύνδεσης παραλίας με τον οικισμό, προστατευτικός μώλος στο λιμάνι, αλιευτικό μουσείο, κολυμβητήριο, θέατρο και πολλά άλλα.
Το μόνο που βρήκε να πει, ήταν ότι έκανε σχολικά κτίρια και κάποια κράσπεδα δρόμων. Για να του θυμίσει όμως ο κ. Αλεξανδρής ότι τα μεν σχολεία έγιναν με κονδύλια του υπουργείου Παιδείας και οι δρόμοι με λεφτά της νομαρχίας.
Τις λίγες μέρες που απομένουν μέχρι τον δεύτερο γύρο των εκλογών, πολλά έχουμε να ακούσουμε ακόμη από τον κ. Μαυρομάτη. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι πολίτες μπούχτισαν πλέον από τον βίο και την πολιτεία του. Γιαυτό και ετοιμάζονται να τον μαυρίσουν πανηγυρικά την Κυριακή.

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

"Και τώρα τι κάνουμε";


του Σπύρου Κουζινόπουλου, δημοσιογράφου-συγγραφέα, τ. Γενικού Διευθυντή του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων
Αρκετοί φίλοι, συνδημότες μας στο Δήμο Θερμαϊκού αλλά και συνυποψήφιοί μας στο συνδυασμό "Μπροστά Μαζί" με τον οποίο μετείχαμε στις δημοτικές εκλογές, καθώς επίσης και υποψήφιοι και ψηφοφόροι άλλων συνδυασμών, που μαζί τους δώσαμε την μάχη την καλή στην εκλογική αναμέτρηση, μας τηλεφωνούν συνεχώς από το πρωί της Δευτέρας, για να ρωτήσουν με αγωνία και ειλικρινές ενδιαφέρον: "Και τώρα τι κάνουμε"; Eννοώντας φυσικά το τι πρέπει να ψηφίσουν στο β΄γύρο της προσεχούς Κυριακής.
Θεωρούμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για την εξαγωγή των πολιτικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από το αποτέλεσμα των εκλογών στην περιοχή μας. Πιστεύουμε ότι οι εκτιμήσεις αυτές είναι απαραίτητες, αφού όμως καταλαγιάσουν οι όποιες προεκλογικές εξάρσεις και αντιθέσεις μετά την επόμενη Κυριακή. Τότε, θα μπορέσουμε να δούμε νηφάλια και ψύχραιμα, τι είναι αυτό που συνετέλεσε ώστε να παραμείνουν στο πολύ χαμηλό επίπεδο του 33,70% και του 32,31% αντίστοιχα τα ποσοστά που πήραν οι δύο "μονομάχοι" για τον β΄γύρο, Γιάννης Αλεξανδρής και Γιάννης Μαυρομάτης. Για να δούμε επίσης ποιά ήταν τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στην εκλογική πτώση του συνδυασμού του Λάκη Οικονομίδη, αλλά επίσης και τι συνέβαλε ώστε οι συνδυασμοί του Νίκου Παράσχου, του Γρηγόρη Παραδείση και της Ντίνας Μώραλη να πάρουν ποσοστά πολύ κατώτερα των προσδοκιών και των στόχων που οι ίδιοι έθεταν.Με όλα αυτά, θα έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας να ασχοληθούμε μετά τις 14 Νοεμβρίου.
Εκείνο όμως που πραγματικά επείγει για την παρούσα στιγμή, είναι τι κάνουμε ή για να ακριβολογούμε, τι ρίχνουμε στην κάλπη την προσεχή Κυριακή.
Οι δύο διεκδικητές του δημαρχιακού αξιώματος, Αλεξανδρής και Μαυρομάτης, είναι λίγο-πολύ γνωστοί. Εμείς σε αρκετά άρθρα μας, σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, τους βάζαμε "στο ίδιο τσουβάλι", όσον αφορά τις ικανότητές τους και την αποτελεσματικότητά τους ως δημάρχων. Ίσως μια λύση, θα ήταν να μην προσέλθουμε στις κάλπες, αυξάνοντας έτσι και το ποσοσό αποχής. Όμως, ως υπεύθυνοι δημοκρατικοί πολίτες που είμαστε όλοι, θα πρέπει να ασκήσουμε οπωσδήποτε το εκλογικό μας δικαίωμα και να μην το απεμπολήσουμε. Και σε αυτή την περίπτωση, προσερχόμενοι στις κάλπες, χρειάζεται να πρυτανεύσουν στην όποια επιλογή μας για το νέο Δήμαρχο, τα κριτήρια της τιμιότητας, της αξιοπρέπειας και της διαφάνειας. Τα κριτήρια δηλαδή που κυριαρχούν σήμερα στην ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα με την οικονομική και πολιτική κρίση που μαστίζει τη χώρα.
Στα θέματα αυτά, οι δύο υποψήφιοι νομίζουμε ότι διαφέρουν σημαντικά. Στον γιατρό Γιάννη Αλεξανδρή, μπορεί να του καταλογίζουν πολλά οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Τον επικρίναμε κι εμείς γι αρκετά. Στα ζητήματα όμως της διαφάνειας, της τιμιότητας και της αξιοπρέπειας δεν μπορεί να του βρει κανείς το παραμικρό ψεγάδι. Αντιθέτως, τι να πούμε για τον κ. Γιάννη Μαυρομάτη και το πέρασμά του, ως οδοστρωτήρα αυτά τα οκτώ χρόνια από το Δήμο Μηχανιώνας; Ακούστηκαν όλο αυτό το διάστημα τόσα πολλά, που μας πιάνει σύγκρυο όταν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο να ασκεί εξουσία και στο νέο ενιαίο Δήμο Θερμαϊκού. Με πρώτη και καλύτερη την περίπτωση της κατάχρησης από το ταμείο του Δήμου Μηχανιώνας. Ένα τεράστιο σκάνδαλο για το οποίο δεν βρήκε το θάρρος και δεν είχε την αξιοπρέπεια να ζητήσει έστω μια συγνώμη από τους συνδημότες του για το γεγονός ότι κλάπηκαν 894.000 ευρώ από το ταμείο του Δήμου και η διοίκηση.... "έβοσκε τα πρόβατα", σύμφωνα με τον Χάρρυ Κλυνν. Για να μην αναφέρουμε και όλα τα άλλα (τσαρδάκια, πρόστιμα, χρέη) που δημιούργησαν ασφυκτικό κλοιό γύρω απο το Δήμο αλλά και τους Μηχανιώτες, οι οποίοι στο τέλος θα κληθούν να πληρώσουν "το μάρμαρο" για τις αστοχίες, στην καλύτερη περίπτωση, του κ. Μαυρομάτη.
Από την άλλη, παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα, να ρέει ποταμός χρήματος από το συνδυασμό του απερχόμενου δημάρχου. Η γνωστή λαϊκή παροιμία λέει ότι "ο βήχας, ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβονται". Είδαμε μία σπατάλη χρημάτων άνευ προηγουμένου που μας κάνει να αναρωτιόμαστε "από που τα βρίσκει ο κ. Μαυρομάτης"; Και με την ευκαιρία να τον ρωτήσουμε:
- Πόσο κόστισε μέχρι σήμερα η έκδοση της προπαγανδιστικής του εφημερίδας; Μέχρι τώρα, εξέδωσε 14 φύλλα αυτής της εφημερίδας, σε ένα τιράζ 30-35.000 αντιτύπων για την κάθε έκδοση. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν (εμείς ξέρουμε και το τυπογραφείο που εκδίδει την εφημερίδα του), λένε ότι το κάθε φύλλο στοιχίζει περίπου 5.000 ευρώ. Αν πολαπλασιάσετε αυτό το ποσό επί 14 φύλλα, βρίσκετε αμέσως το κόστος. Χώρια όλα τα άλλα που ξοδεύει αφειδώς. Πόθεν έσχες όλα αυτά; Εκτός και εάν ο κ. Μαυρομάτης βρήκε τα χρήματα από... προκαταβολές που πήρε για να φτιάξει στη Μηχανιώνα και την Περαία τις δύο "τεράστιες επενδύσεις" με χρήματα από τις πετρελαιοπηγές του Καντάφι, που τάχα συμφώνησε με τον πρέσβη της Λιβύης !!.
Επομένως, δίλημμα δεν υπάρχει. Και στην κάλπη πάμε την Κυριακή, αποφασισμένοι να φράξουμε το δρόμο στους παραμυθάδες, τους ανίκανους, τους αδιαφανείς και τους φαύλους. Το στραβό μοντέλο οπισθοδρόμησης και υπανάπτυξης που εφάρμοσαν επί οκτώ χρόνια στη Μηχανιώνα, δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να το μεταφέρουν και στο σύνολο του νέου Δήμου Θερμαϊκού.

Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών για τον Δήμο Θερμαϊκού Α' Κυριακή

Ο κος Αλεξανδρής προηγείται μεν, με μικρή διαφορά, αλλά υπάρχει έντονος ενθουσιασμός από το εκλογικό αποτέλεσμα, αφού ο αντίπαλος με τόσα αθέμιτα μέσα που χρησιμοποίησε δεν κατάφερε να προηγηθεί. Στον επόμενο γύρο οι δημότες θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στο ήθος και την διαφάνεια και στην διαφθορά.
Τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:
1ος Αλεξανδρής Ιωάννης 33,78% (7.211 ψήφοι)
2ος Μαυρομάτης Ιωάννης 32,56% (6.950 ψήφοι)
3ος Οικονομίδης Απόστολος 10,10 (2.156 ψήφοι)
4ος Παράσχος Νικόλαος 9,47% (2.021 ψήφοι)
5ος Παραδείσης Γρηγόρης 8,85% (1.890 ψήφοι)
6ος Μώραλη Κωνσταντίνα 5,23% (1.117 ψήφοι)

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Γιατί «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ για ΟΛΟΥΣ» ; Γιατί Γιάννη Αλεξανδρή ; Επειδή δεν είμαστε όλοι ίδιοι !

Αστεριάδου Πόπη
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον
συνδυασμό "ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ για ΟΛΟΥΣ"

Για περίπου 9000 κατοίκους στη Μηχανιώνα εδώ και οκτώ χρόνια η λέξη διαφάνεια δεν υπήρξε καν στο λεξικό χάριν στα έργα και τις ημέρες της απερχόμενης διοίκησης. Είδαμε στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ότι η λέξη ήθος, είναι μία πολυτέλεια στην οποία δεν δίνουν την παραμικρή σημασία κάποιοι συνυποψήφιοί μας. Είδαμε ότι η χρηστή διαχείριση των οικονομικών , είναι λέξεις που ενδεχομένως δεν διδάχθηκαν ποτέ.
Ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος. Ηρθε η ώρα να αλλάξουμε την εικόνα της περιοχής μας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε στο εξής να χρησιμοποιείται η Μηχανιώνα ως παράδειγμα κακοδιαχείρησης και σκανδάλων.
Είναι κοινό μυστικό και καθημερινή συζήτηση ότι οι δημότες του σημερινού Δήμου Μηχανιώνας έχουν δυστυχως στην πλάτη τους, εκτός από το γενικό δημόσιο χρέος που αντιμετωπίζει ο κάθε Έλληνας, και ένα επιπλέον, μεγάλο ποσό που προέκυψε από την κακή μέχρι σήμερα διοίκηση του δήμου.
 Ηδη στη δημοσιότητα έχουν δοθεί περιπτώσεις απώλειας χρημάτων από τα ταμεία του Δήμου Μηχανιώνας που συνολικά πλησιάζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Μάθαμε για την περίπτωση του υπέρογκου προστίμου από την Πολεοδομία που θα βαρύνει τους δημότες και για τα επόμενα χρόνια και αφορά 2.600.000 ευρώ. Μάθαμε για τις 900.000 που λείπουν από το ταμείο και ήδη η δικαιοσύνη έχει ολοκληρώσει την έρευνα για την περίπτωση της υπεξαίρεσης, αν και το πόρισμα όλως περιέργως δεν έχει δει ακόμη το φως της δημοσιότητας.
Την ίδια ώρα και για τελείως διαφορετικούς λόγους η Περιφέρεια  Κεντρικής Μακεδονίας επέβαλε παύση καθηκόντων για 30 ημέρες στον σημερινό Δημαρχο Μηχανιώνας για σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
Όταν λοιπόν ο νέος διευρυμένος νέος Δήμος θα έχει από την πρώτη του έτους να ανταπεξέλθει σε 235 νέες αρμοδιότητες , άνθρωποι που δεν έδειξαν την απαιτούμενη υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις μικρότερων δήμων, φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνει αν αναλάμβαναν τη διοίκηση ενός τεράστιου δήμου όπως είναι ο νέος Δημος Θερμαϊκού.
Η  παράταξη «Θερμαϊκός για όλους» μέσα από τη σύνθεση δυνάμεων και την επιλογή των καλύτερων στελεχών και από τους τρεις δήμους που θα αποτελέσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2011 τον νέον διευρυμένο Δήμο Θερμαϊκού αντιμετωπίζει ήδη ώριμα και συνετά τα θέματα της λειτουργίας του νέου δήμου.
Ενενήνταεννέα στελέχη έχουν τεθεί ήδη στη διάθεση των δημοτών έτοιμα για δουλειά Πολλή δουλειά , κάτι που ο ίδιος ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννης Αλεξανδρής έχει ήδη αποδείξει στην προηγούμενη θητεία του, και την οποία κανένα στέλεχος της παράταξης δεν φοβάται. Και καλή δουλειά καθώς όλοι μας είμαστε άνθρωποι που είτε έχουμε δουλέψει για χρόνια στην αυτοδιοίκηση,  είτε έχουμε διακριθεί στους επαγγελματικούς μας χώρους και μπορούμε να προσφέρουμε εξειδικευμένη γνώση για το κοινό καλό. Με λίγα λόγια, δεν είμαστε απλά έτοιμοι, είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε.
Τίποτα ωστόσο δεν θα είναι  εφικτό εάν δεν προηγηθεί μία «συμφωνία» μεταξύ της διοίκησης και των δημοτών. Αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές πρέπει να έχουν αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό. Να αποτελέσουν μία ένδειξη ότι η κοινωνία στη βάση της είναι ενωμένη και έχει ως στόχο το κοινό καλό, τη συμμετοχικότητα, την ανάπτυξη  και την αλληλεγγύη. Από την προσπάθεια που θα ακολουθήσει δεν πρέπει να λείπει κανείς. Άλλωστε όταν μιλάμε για τον δήμο μας, μιλάμε για την καθημερινότητά μας. Για το σπίτι μας, το σχολείο των παιδιών μας.  Όλοι όσοι συμμετέχουμε στην παράταξη «Θερμαϊκός για όλους», τη δημοτική μας παράταξη, έχουμε δώσει το δείγμα γραφής  μας, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε και τα καταφέρνουμε.
Η μέχρι σήμερα διοίκηση του Γιάννη Αλεξανδρή στον σημερινό Δήμο Θερμαϊκού μας έχει δείξει πως όταν κάποιος  γνωρίζει τον τρόπο και κυρίως, όταν ήδη έχει πιστοποιηθεί να διαχειρίζεται ευρωπαϊκά κονδύλια, δεν έχει να φοβηθεί τίποτε. Ούτε την απειλή της οικονομικής κρίσης.
Έχει υποβληθεί ήδη από τις 30 Σεπτεμβρίου ένα πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης που αφορά και τους τρεις σημερινούς δήμους . Αυτό δείχνει ότι η παράταξή μας «Θερμαϊκός για όλους»  έχει αρχίσει ήδη να εργάζεται προς όφελος και του κάθε  νέου δημότη του υπό συνένωση δήμου. Είναι ένα μικρό παράδειγμα για το ότι δεν θα υπάρξει ούτε μία ημέρα χαμένη.
 Η φράση «είστε όλοι ίδιοι» δεν μας αφορά. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν ελεγχόμαστε όλοι για παράβαση καθήκοντος, δεν επιτρέψαμε όλοι τα φαινόμενα κακοδιαχείρισης στο δήμο μας. Δίνουμε νέα πνοή στον τόπο μας, ενισχύουμε την δυναμική του.
Εγγυόμαστε αυτό που τόσο λείπει στις ημέρες μας από την πολιτική . ΤΟ ΗΘΟΣ. Με χέρια καθαρά και το κεφάλι ψηλά, μπορούμε και σας κοιτάμε στα μάτια. Και δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε ποτέ. Γιατί πολύ απλά…. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ

Η "τέχνη" του ψεύδους και ο πολιτισμός της αλήθειας

Αστεριάδου Πόπη
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τον
συνδυασμό "ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ για ΟΛΟΥΣ"
Λίγα εικοσιτετράωρα πριν την ετυμηγορία της κάλπης «τα εν Δήμω εν οίκω» βρίσκονται εδώ για να βάλουν για μία ακόμη φορά τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Οι δημότες του νέου, Καλλικράτειου Δήμου Θερμαϊκού οφείλουν να γνωρίζουν πριν αποφασίσουν.
Το δίλλημα των αυτοδιοικητικών εκλογών της 7ης Νοεμβρίου για εμάς, του κατοίκους του νέου Δήμου Θερμαϊκού, δυστυχώς δεν είναι τόσο απλό όσο αυτό που έθεσαν κάποιοι και έχει να κάνει με την επιλογή «μνημόνιο ή όχι». Εχουμε μια πολύ πιο βαριά ευθύνη στην πλάτη μας. Καλούμαστε να επιλέξουμε υπέρ του αυτονόητου. Υπέρ του ήθους και διαφάνειας που θα έπρεπε να αποτελούν «στεγανά» για το δημοκρατικό μας πολίτευμα, αλλά όμως κάποιοι τα καταστρατήγησαν με τον χειρότερο τρόπο. Επιλέγοντας το ψέμα, τη συγκάλυψη και την παραπληροφόρηση.
Παραδείγματα κακής διοίκησης, παράβασης καθηκόντων, κατασπατάλησης των χρημάτων των δημοτών, είναι καθημερινό φαινόμενο για πολλούς από εμάς. Τα χρόνια που πέρασαν είδαμε με απογοήτευση τους ανθρώπους που εμπιστευτήκαμε στις εκλογές του 2006 για την περίπτωση της Επανομής, ή ακόμη νωρίτερα, το 2002 για την περίπτωση της Μηχανιώνας, να ισοπεδώνουν θεσμούς, να αναπαύονται στην αναπαυτική καρέκλα του γραφείου δημάρχου και να αναλώνονται σε προσπάθεια ωραιοποίησης των αποτελεσμάτων της ανικανότητάς τους.
Ευτυχώς υπάρχει ο άλλος δρόμος. Ο δρόμος της ηθικής, ο πολιτισμός της αλήθειας, ο τρόπος των ικανών. Είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε. Θα επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να παραπλανηθούν για μία ακόμη φορά? Θα βολευτούμε πίσω από εφήμερες «εξυπηρετήσεις» και υποσχέσεις? Θα αρκετούμε σε λόγια που μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα, γνωρίζοντας ότι υπονομεύουν το μέλλον μας?

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Αφιερωμένο

Φωτίου Πέτρος καλλιτέχνης

Χαρισμένο σε όλους αυτούς που με την σιωπή τους έφεραν την μιζέρια στον τόπο μας
Χαρισμένο σε όλους αυτούς που με την σιωπή τους άφησαν τη διαφθορά να μεγαλώσει
Χαρισμένο σε όλους αυτούς που με την σιωπή τους υποχρέωσαν τους γείτονες τους φίλους τα παιδιά τους να πληρώσουν τα κλεμμένα
Χαρισμένο σε όλους αυτούς που με την σιωπή τους χρέωσαν τα πρόστιμα στους γείτονες στους φίλους στα παιδιά τους
Χαρισμένο σε όλους αυτούς που με την σιωπή τους προσπαθούν να χουν μια θέση δίπλα στα κλεμμένα
Χαρισμένο σε όλους αυτούς που με την σιωπή τους κέρδισαν 1 βαρέλι πετρέλαιο
Χαρισμένο σε όλους αυτούς τους υποψηφίους Δημάρχους και συμβούλους που με την σιωπή τους νομίζετε ότι παραμείνετε τα καλά παιδιά.

Σώπα μη μιλάς ! (του Αζίζ Νεσίν)
Σώπα, μη μιλάς , είναι ντροπή κόψ' τη φωνή σου σώπασε επιτέλους
κι αν ο λόγος είναι αργυρός η σιωπή είναι χρυσός.

Τα πρώτα λόγια που άκουσα από παιδί
έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα μου λέγανε: "σώπα".

Στο σχολείο μού κρύψαν την αλήθεια τη μισή,
μου λέγανε :"εσένα τι σε νοιάζει ; Σώπα!"

Με φιλούσε το πρώτο κορίτσι που ερωτεύτηκα και μου λέγανε:
"κοίτα μην πεις τίποτα, σσσσ....σώπα!"

Κόψε τη φωνή σου και μη μιλάς, σώπαινε.
Και αυτό βάσταξε μέχρι τα είκοσι μου χρόνια.

Ο λόγος του μεγάλου  η σιωπή του μικρού.

Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο,
"Τι σε νοιάζει εσένα;", μου λέγανε,
"θα βρεις το μπελά σου, σώπα".

Αργότερα φωνάζανε οι προϊστάμενοι
"Μη χώνεις τη μύτη σου παντού,
κάνε πως δεν καταλαβαίνεις, σώπα"

Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά ,
η γυναίκα μου ήταν τίμια κι εργατική και  ήξερε να σωπαίνει.
Είχε μάνα συνετή, που της έλεγε "Σώπα".

Σε χρόνια δίσεκτα οι γονείς, οι γείτονες με συμβουλεύανε :
"Μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τίποτα. Σώπα"
Μπορεί να μην είχαμε με δαύτους γνωριμίες ζηλευτές,
με τους γείτονες, μας ένωνε, όμως, το Σώπα.

Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος σώπα οι επάνω, σώπα οι κάτω,
σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο.
Σώπα οι δρόμοι οι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι.
Κατάπιαμε τη γλώσσα μας.
Στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε.
Φτιάξαμε το σύλλογο του "Σώπα".
και μαζευτήκαμε πολλοί
μία πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγκή!

Πετύχαμε πολλά, φτάσαμε ψηλά, μας δώσανε παράσημα,
τα πάντα κι όλα πολύ.
Εύκολα, μόνο με το Σώπα.
Μεγάλη τέχνη αυτό το "Σώπα".

Μάθε το στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στην πεθερά σου
κι όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις ξερίζωσε τη γλώσσα σου
και κάν' την να σωπάσει.
Κόψ' την σύρριζα.  Πέτα την στα σκυλιά.
Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.

Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες , τύψεις κι αμφιβολίες.
Δε θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά να μιλάς ,
χωρίς να μιλάς να λες "έχετε δίκιο, είμαι σαν κι εσάς"
Αχ! Πόσο θα 'θελα να μιλήσω ο κερατάς.

και δεν θα μιλάς ,
θα γίνεις φαφλατάς ,
θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς .

Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ' την αμέσως.
Δεν έχεις περιθώρια.
Γίνε μουγκός.
Αφού δε θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις Κόψε τη γλώσσα σου.

Για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου
ανάμεσα σε λυγμούς και σε παροξυσμούς κρατώ τη γλώσσα μου,
γιατί νομίζω πως θα' ρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω
και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω
και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγγο,
με έναν ψίθυρο, με ένα τραύλισμα , με μια κραυγή που θα μου λέει:
ΜΙΛΑ!....

τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο,

7 του Νοεμβρίου.
ίσως να είναι η στιγμή που πρέπει κάποτε εσύ ναι εσύ να
μιλήσεις…