Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007

22ο Δημοτικο Συμβουλιο 19-12-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2007.
 2. Αποδοχή δωρεάς 40 φοινίκων από δημότη προς το Δήμο.
 3. Εξέταση αίτησης ιδιώτη , για αποζημίωση οφειλών που προκύπτουν από την Πράξη εφαρμογής της περιοχής επέκτασης του Δήμου Μηχανιώνας.
 4. Εγκριση προϋπολογισμού ΚΑΨΑΛΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ, έτους 2008.
 5. Εγκριση προϋπολογισμού ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΙΚ.& ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΟΥΝΗ, έτους 2008
 6. Εγκριση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, έτους 2008.
 7. Εγκριση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, έτους 2008.
 8. Εγκριση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Ν.ΚΕΡΑΣΙΑΣ, έτους 2008.
 9. Εγκριση προϋπολογισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, έτους 2008

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2007

20ο Δημοτικο Συμβουλιο 28-11-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007
 2. Εγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 3. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2008.
 4. Τροποποίηση της αριθ. 303/2007 απόφασης Δ.Σ. περί Προτεινόμενης τιμής μονάδος ανά τ.μ. προς την Επιτροπή του αρθ.1 του Π.Δ. 5/1986 για τον καθορισμό τιμής εισφοράς σε χρήμα, για τις διορθωτικές πράξεις εφαρμογής που κυρώθηκαν μετά την 31-12-2003, στην περιοχή επέκτασης Ν.Μηχανιώνας»
 5. Έγκριση της απόφασης περί καλής εκτέλεσης εργασιών της Κοινής Επιτροπής Υλοποίησης και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πολιτισμού μεταξύ του Δήμου, της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης και της Δ.Ε.Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας και καταβολή της β ' δόσης.
 6. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
 7. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής σχολείων Αγγελοχωρίου -Ν. Κερασιάς.
 8. Προμήθεια του βιβλίου του κ. Ζυγούρη Πάνου ,Δικηγόρου Αθηνών,Νομικού Συμβούλου Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.- με τίτλο «Κατ' άρθρο Ερμηνεία του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2007)»
 9. Παραλαβή και έγκριση μελέτης για τη «σύνταξη σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μηχανιώνας»
 10. Εγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΑΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: α) κατοικίας μεταξύ Δημοτικών Διαμερισμάτων Ν.Μηχανιώνας και Κερασιάς β) Οριοθετημένου τμήματος Κερασιάς με απόφαση Νομάρχη γ) Οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη και Επέκτασης Α' κατοικίας Δ.Δ. Αγγελοχωρίου δ) Βιοτεχνικής ζώνης όπως θα καθοριστεί με την έγκριση της μελέτης « Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Μηχανιώνας»
 11. Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τη Ν.Α.Θ. της μελέτης του έργου «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ α) κατοικίας μεταξύ Δημοτικών Διαμερισμάτων Ν.Μηχανιώνας και Κερασιάς β) Οριοθετημένου τμήματος Κερασιάς με απόφαση Νομάρχη γ) Οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη και Επέκτασης Α' κατοικίας Δ.Δ. Αγγελοχωρίου δ) Βιοτεχνικής ζώνης όπως θα καθοριστεί με την έγκριση της μελέτης« Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Μηχανιώνας»
 12. Εξέταση ενστάσεων α' φάσης διαγωνισμού για το έργο «Πρόγραμμα προώθησης & προβολής προϊόντων αλιείας στο Δήμο Μηχανιώνας» του ΕΠΑΛ 2000-2006 στο Μέτρο 4.3
 13. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή, για το έτος 2008
 14. Ορισμός εκπροσώπων Δή»ου Μηχανιώνας , στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2008.
 15. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας, στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών «ΕΛΠΙΔΑ» για το έτος 2008.
 16. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές εκτός λιμένων περιοχής Θες/νίκης για το έτος 2008.
 17. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή χορήγησης άδειας βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων Δ.Χ. αυτοκινήτων για το έτος 2008.
 18. Συγκρότηση διαφόρων Επιτροπών (έργων - προμηθειών), Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2008.
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου, με συμβιβασμό, για το έτος 2008.
 20. Ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων, για το έτος 2008.
 21. Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ή εκποίηση ή αγορά ακινήτων , για το έτος 2008.
 22. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν.Μηχανιώνας.
 23. Αντικατάσταση μέλους Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Ν.Μηχανιώνας.
 24. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου- Ν. Κερασιάς.
 25. Αποδοχή δωρεάς κατοίκου Ν. Μηχανιώνας προς το Δήμο Μηχανιώνας.
 26. Εξέταση αίτησης μισθωτή ,για λύση της μίσθωσης του δημοτικοί) Αναψυκτηρίου .
 27. Περί αμμοληψίας στη θαλάσσια περιοχή Μεγάλου Εμβόλου, στα πλαίσια του έργου «επέκτασης του διαδρόμου αεροσκαφών 10-28 και κατασκευής του παράλληλου τροχοδρόμου του αεροδρομίου θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»»
 28. Γνωμοδότηση για λειτουργία θυννείου στη θαλάσσια περιοχή Ν.Μηχανιώνας.
 29. Εξέταση αίτησης κατοίκου Ν.Μηχανιώνας, για οικονομική ενίσχυση.
 30. Τοποθέτηση προστατευτικών πασσάλων στην οδό Μαργαρίτη Ευαγγελίδη στο Κέντρο Νεότητας του Ι.Ναού Παναγίας Φανερωμένης και στην οδό Αγ,Νικολάου από παγοποιείο μέχρι τη γέφυρα

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2007

19ο Δημοτικο Συμβουλιο 22-10-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2007.
 2. Αναπροσαρμογή συντελεστών τελών καθαριότητας -φωτισμού
 3. Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
 4. Καθορισμός αξίας ακινήτων για την επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας α)Αλλαγή τιμής ζώνης στα εντός οικισμού ακίνητα. β) Καθορισμός αξίας στα εκτός οικισμού ακίνητα. γ)Επιβολή Τ.Α.Π. στα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
 5. Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης.
 6. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τον Ο.Α.Σ.Θ.
 7. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Λαϊκής αγοράς .
 8. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης δημοτικών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
 9. Επιβολή πάγιου τέλους για χρήση κοινοχρήστου χώρου για οικοδομικές εργασίες.
 10. Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης εντύπου του Δήμου
 11. Αναπροσαρμογή δικαιώματος χρήσης των δημοτικών αποβάθρων
 12. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων
 13. Εκμίσθωση δημοτικών χώρων (αίθουσας εκδηλώσεων, θεάτρου) για εκδηλώσεις κοινωνικού επιστημονικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα.
 14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου»
 15. Έγκριση μελέτης -εκτέλεση του έργου « Ασφαλτοστρό)σεις δρόμων εντός οικισμού Μηχανιώνας (επέκταση)»
 16. Έγκριση μελέτης- εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δήμου Μηχανιώνας (Β' ΦΑΣΗ)
 17. Έγκριση μελέτης- εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή αγροτικών δρόμων που έπαθαν ζημιές από θεομηνίες στο Δ.Α Αγγελοχωρίου .»
 18. Προτεινόμενη τιμή μονάδος ανά τ.μ. προς την Επιτροπή του αρθ.1 του Π.Δ. 5/1986 για τον καθορισμό τιμής εισφοράς σε χρήμα , για τις διορθωτικές πράξεις εφαρμογής που κυρώθηκαν μετά την 31-12-2003, στην περιοχή επέκτασης Ν.Μηχανιώνας.
 19. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας , του Κ.Α.Π.Η. Ν.Μηχανιώνας και της Δ.Ε.Τ.Α. Ν.Μηχανιώνας για χρηματοδότηση Κοινωνικών Δομών της Δ.Ε.Τ.Α.Μ»
 20. Ορισμός μελών στο Δ.Σ. της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρίας Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε.)
 21. Ανάθεση στη Διαδημοτική Αναπτυξιακή Εταιρία Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε.) της υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για )την σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Μηχανιώνας.
 22. Τροποποίηση σύστασης Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αικατερίνης & Γεωργίου Καβούνη Ν.Κερασιάς .(αύξηση ετήσιας επιχορήγησης)
 23. Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση (αρθ 85 του Ν.3463/2007).
 24. Εξέταση πρότασης της «ΕΥΡΩΧΗΜΙΚΗΣ ΑΒΕΕ» Εταιρίας Παραγωγής Ενέργειας για τη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου.
 25. Γνωμοδότηση προς τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης για «παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για δοκιμαστική εγκατάσταση θυννείου στη Ν.Μηχανιώνα»
 26. Εξέταση αίτησης μισθωτή ,για λύση της μίσθωσης του δημοτικού Αναψυκτηρίου

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2007

Σχετικά με την ανάπτυξη του Δήμου μας

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διοίκηση του δήμου μας αποτελεί μια πετυχημένη διοίκηση, μια έξυπνη διοίκηση που στα 5 χρόνια άλλαξε το ρου της Μηχανιώνας;

Φυσικά και όχι θα απαντούσαν οι περισσότεροι από μας.

Μήπως όμως τους αδικούμε τους διοικούντες, ενώ έκαναν πραγματικά μια φιλότιμη προσπάθεια, έστω και για μια καλή διαχείριση;
Όλοι σήμερα αναγνωρίζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι της σημερινής διοίκησης, έχουν φιλότιμο και προσπαθούν πραγματικά. Η προσπάθεια όμως αυτή είναι ασυντόνιστη και το αποτέλεσμα πολύ μικρό για να χαρακτηρίσουμε αυτήν την διοίκηση καλή. Αυτή η διοίκηση που το μικρό της έργο, το παρουσιάζει τεράστιο, πρέπει να ξέρει ότι όταν ο μέσος όρος της Ελλάδας τρέχει με ένα ρυθμό ανάπτυξης α τότε το α/2, δεν είναι επιτυχία και φυσικά δεν θα έπρεπε να το συγκρίνει με δήμους που έχουν ανάπτυξη ακόμα μικρότερη.
Και για να σας προλάβουμε, όχι δεν είμαστε μηδενιστές, δεν κάνουμε αντιπολίτευση μόνο για την αντιπολίτευση, δεν κριτικάρουμε μόνο γιατί αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Εμείς λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η πραγματοποίηση ενός ή δύο στόχων (πχ Λύκειο), που ξεκίνησαν πριν από 20 χρόνια από άλλες διοικήσεις και ολοκληρώθηκαν σήμερα, δεν αλλάζει τίποτε. Σήμερα ασχολούμαστε με έργα που έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια πριν, αντί να διαχειριζόμαστε την ανάπτυξη, που αξίζει να έχει ο τόπος και τους δημότες του. «Κάλλιο αργά παρά ποτέ» θα μπορούσε να πει κάποιος. Πραγματικά έτσι είναι για κάποιον που δεν έχει όραμα για το μέλλον και αρκείτε με ότι του δίνουν, την ώρα που του το δίνουν. Αν θέλουμε μια Μηχανιώνα σύγχρονη, ανθρώπινη, κοσμοπολίτικη, ένα στολίδι του Θερμαϊκού, τότε δεν μας αρκούν αυτά τα βήματα.
Η Μηχανιώνα θα έπρεπε να είναι το καλύτερο θέρετρο της Θεσσαλονίκης, όπως και παλιότερα. Σήμερα είναι το μοναδικό μέρος αυτής της πλευράς του Θερμαϊκού που δεν μπορείς να κολυμπήσεις, και αυτό εξ’ αιτίας των χαρισματικών διοικήσεων που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Η σημερινή δε διοίκηση ολοκλήρωσε αυτήν την πολιτική και ταπείνωσε τον δήμο μας, αφού είμαστε μια από τις ελάχιστες πόλεις της Ελλάδας, που έχασαν την «γαλάζια σημαία». Αν είσαι ένας πολίτης που λυπάται όταν επιστρέφει από έναν τουριστικό προορισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού και εκνευρίζεται γιατί η Μηχανιώνα με τις τόσες φυσικές ομορφιές έχει αυτό το χάλι, τότε δεν αρκείσαι με αυτές τις ταχύτητες ανάπτυξης. Αν είσαι ένας πολίτης, που σου αρέσει η τάξη και η ευπρέπεια, τότε δεν θα επέλεγες ποτέ αυτήν την Διοίκηση.

Ποιος όμως ευθύνεται γι’ αυτήν την φτωχή ανάπτυξη;
Όλα φυσικά ξεκινούν από την κεφαλή. Οπωσδήποτε και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης έχουν τεράστια ευθύνη. Κάποιο μερίδιο ευθύνης όμως, έχουμε όλοι μας. Μεγαλύτερη όμως ευθύνη έχουν αυτοί που στήριξαν την επανεκλογή του δημάρχου. Ο κάθε δήμαρχος για να αλλάξει πραγματικά τον τόπο του πρέπει να βάλει τις βάσεις για μια δυναμική πορεία ανάπτυξης. Προβλήματα θα υπάρχουν πάντα, γιατί η ανάπτυξη χρειάζεται διαρκή προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Ο δήμαρχος μας ασχολείται με αρμοδιότητες προϊσταμένου προσωπικού και απλώς προσπαθεί να διαχειρίζεται τα προβλήματα που προκύπτουν είτε από την καθημερινότητα των πολιτών, είτε από τις πιέσεις της κεντρικής διοίκησης (η οποία ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου), τότε τα πράγματα τα αφήνουμε στην τύχη τους.

Είδατε ποτέ να προλαμβάνονται τα προβλήματα, ο δήμαρχος μας να είναι μπροστάρης και να μας αιφνιδιάζει ευχάριστα με τις εμπνεύσεις του; Αναρωτηθήκατε ποτέ αν η Μηχανιώνα θα είχε διαφορετική όψη, αν ο δήμαρχός της δεν κουνούσε το παραμικρό του δακτυλάκι ασκώντας διοίκηση;
Προσωπικά πιστεύω ότι θα είχαμε ακριβώς την ίδια κατάσταση. Σήμερα η διοίκηση τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις, αντί να διαμορφώνει αυτή τις εξελίξεις. Ο δήμος μας συμπαρασύρεται ανεξέλεγκτα από την ανάπτυξη της Ελλάδας, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καν να είναι σε θέση να βάλει τους όρους τις προϋποθέσεις και τους στόχους της ανάπτυξης.

Πως όμως θα ήταν ο τόπος μας, αν δήμαρχός μας ήταν κάποιος, έστω και με ελάχιστες γραμματικές γνώσεις, αλλά με πολλή αγάπη για τον τόπο του και με προσανατολισμό στην τάξη, και την ευπρέπεια;
Σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα. Αν όμως μαζί με τα παραπάνω είχε και την τεχνογνωσία, τότε η Μηχανιώνα θα ξεχώριζε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα γινόταν το άλμα που αυτήν την στιγμή χρειάζεται.

Τι χρειάζεται ο δήμος μας για να αναπτυχθεί;
Με απλά λόγια αυτό που χρειάζεται η πόλη μας είναι να ξεφύγει από το μοντέλο της παθητικής ανάπτυξης και να εισέλθει σε ένα μοντέλο ενεργητικής ανάπτυξης, που να επικεντρώνεται στην αξία και στις κρυμμένες δυνάμεις του ανθρώπινου στοιχείου. Εκείνο που χρειάζεται είναι η έμπνευση στην άσκηση της πολιτικής, και όχι τόσο η διαχείριση της εξουσίας.
Παραδείγματα πετυχημένης διοίκησης Δήμων υπάρχουν πολλά. Πίσω από μια πετυχημένη διοίκηση υπάρχουν πάντα κάποιοι εμπνευσμένοι άνθρωποι, με διαύγεια σκέψης και βαθιά βούληση, που εμπνέουν τους συνδημότες τους και εξασφαλίζουν έτσι τις αναγκαίες κοινωνικές συναινέσεις, για την επίτευξη των στόχων. Η τεχνογνωσία, η σύλληψη και η ανάδειξη μιας «ιδέας», και τα εργαλεία (χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις κ.α) είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την τοπική ανάπτυξη.

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007

Οι απαράδεκτες πρακτικές της διοίκησης του δήμου

Ο δήμος μας διοικείται με ένα τρόπο τελείως δημαρχοκεντρικό. Η εκχώρηση αρμοδιοτήτων είναι κάτι άγνωστο. Τα πάντα περνούν από τον δήμαρχο και τα πάντα τα γνωρίζει ο δήμαρχος. Έτσι :


α) Αποφασίζει για τα έργα που πρέπει να γίνουν και πότε (ανάλογα με τα γραμμάτια που πρέπει να εξοφλήσει). Παράδειγμα είναι η επιλογή και η αγορά της συγκεκριμένης παιδικής χαράς για το πάρκο δίπλα στο Κέντρο Υγείας, χωρίς καν να το περάσει από δημοτικό συμβούλιο. Πρόσφατα με απόφαση δημάρχου τοποθετήθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας ειδικοί κάδοι αποριμμάτων (έτσι απλά). Επίσης έτσι ξαφνικά αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στον δρόμο για το Τουρμπαλί, (έναντι άλλων πιο απαραίτητων δρόμων) και μάλιστα χωρίς μελέτες όπως απαιτείται, ειδικά σ’ αυτήν την ευαίσθητη περιβαλλοντολογικά περιοχή

β) Αποφασίζει για το μέλλον της πόλης μας. Έτσι, χωρίς να προβεί σε συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, όπως όφειλε, και χωρίς να ρωτήσει ούτε καν τους στενούς του συνεργάτες, αυτός και ο μελετητής κατάστρωσαν το στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης μας για την προσεχή τετραετία. Έτσι θα έχουμε μια ανάπτυξη σύμφωνα με την αισθητική του κου Μαυρομάτη. Επίσης ως σοβαρός επιστήμονας, αφού «συγκέντρωσε στοιχεία, τα ανέλυσε και τα μελέτησε» αποφάσισε την την ένταξη της υδροδότησης του δήμου μας στην ΕΥΑΘ

γ) Αποφασίζει για οποιαδήποτε πρόσληψη γίνεται στις υπηρεσίες του δήμου και τις δημοτικές επιχειρήσεις. Όλες οι προσλήψεις φυσικά γίνονται μόνο με συμβάσεις (για να κρατά τους εργαζόμενους σε ομηρία), ενώ δεν υφίσταται κανένα σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, τέτοιο που να διέπεται από τις αρχές της ισοπολιτείας, της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της διαφάνειας. Μοναδικό κριτήριο, αντίθετα, είναι το πολιτικό του όφελος.

δ) Αποφασίζει για τις προμήθειες και τις αναθέσεις έργων. Η οργάνωση των προμηθειών, η διαχείριση του κόστους αγορών, η αξιολόγηση και η επιλογή προμηθευτή, η διαχείριση των αποθεμάτων, τα εργαλεία & οι υποδομές, οι διαπραγματεύσεις & οι προσφορές, η αξιολόγηση & η βελτίωση της απόδοσης των προμηθειών, είναι λέξεις άγνωστες για τον δήμαρχο, ο οποίος και εδώ επιλέγει με κριτήριο το πολιτικό του συμφέρον. Παράδειγμα αποτελεί η σαφέστατη προτίμησή του (>90%) σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα όταν πρόκειται να δεξιώσει καλεσμένους. Επίσης τα έργα κατακερματίζονται για να μπορεί να τα αναθέσει απ’ ευθείας σε ημετέρους. Η ανάθεση δε έργων ή μελετών που ξεπερνούν το χρηματικό όριο των 10000 ευρώ γίνεται δια της πλαγίας οδού, δηλαδή μέσω της δημοτικής επιχείρησης που την χρηματοδοτεί γι’ αυτόν τον σκοπό.

Είναι η τακτική του «κάνω ότι θέλω και . . . λογαριασμό δεν δίνω». Η ανοχή, όμως, των υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας απέναντι σε τέτοιες τακτικές και συμπεριφορές του δημάρχου, τους καθιστά, αν μη τι άλλο, συμμέτοχους και συνένοχους. Η ασέβεια δε προς τους θεσμούς είναι έκδηλη. Έχει υποβαθμιστεί τελείως ο ρόλος του δημοτικού συμβουλίου. Ποτέ κανένας ΔΣ της συμπολίτευσης δεν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του ΔΣ αν συμφωνεί ή διαφωνεί με κάποια πρόταση, είτε αυτή προέρχεται από την μειοψηφία, είτε από την πλειοψηφία (δεν ερωτώνται, ούτε καν για τους τύπους). Όλοι αποδέχονται και υπογράφουν οτιδήποτε ζητήσει ο δήμαρχος. Φθάσαμε σε σημείο να περνάμε θέματα δια τηλεφώνου και μάλιστα να ζητάνε να ψηφίσουμε ετεροχρονισμένα (2 μέρες μετά το ΔΣ). Το πιο άκομψο δε, είναι όταν φέρνουν στο ΔΣ για έγκριση έργα ή μελέτες, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η απαξιωτική αυτή συμπεριφορά προς τον θεσμό της αντιπολίτευσης, γίνεται ακόμα πιο εμφανής, όταν ένας κυβερνητικός παράγοντας επισκέπτεται την πόλη μας. Ποτέ κανένας από την αντιπολίτευση δεν ενημερώνεται, κανείς δεν καλείται να συμμετάσχει ή να παρακολουθήσει τις συνομιλίες και φυσικά, ποτέ δεν παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις που γίνονται προς τιμή του.

Η απαξιωτική συμπεριφορά της διοίκησης του δήμου απέναντι στην αντιπολίτευση έγινε για ακόμα μια φορά έκδηλη όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 26-9-2007 στο 4ο θέμα, όπου κληθήκαμε να ψηφίσουμε την «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου». Ένα θέμα τόσο σοβαρό που άπτεται της δημοκρατικής λειτουργίας του ΔΣ και αφορά όχι μόνο τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά όλους τους δημότες. Η διοίκηση λειτουργώντας με αντιδημοκρατικό τρόπο, προχώρησε στην ψήφιση ενός τόσο σημαντικού θέματος με τέτοια ευκολία και προχειρότητα, όση θα ήταν για την ψήφιση για την ονοματοδοσία ενός χωματόδρομου. Λογικά θα έπρεπε πολύ πριν και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να ζητήσει την γνώμη και τις προτάσεις όλων των δημοτικών συμβούλων, είτε αυτοί προέρχονται από την αντιπολίτευση είτε όχι. Επίσης θα μπορούσε να ζητήσει να συγκροτηθεί μια διαπαραταξιακή επιτροπή που να αποτελείται και από ειδικούς (πχ νομικούς) για να μελετήσει τις δυνατότητες βελτίωσης και να κάνει τις προτάσεις για τον νέο κανονισμό. Διαβάστε για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης προς τον Δήμο και προς την ΚΕΔΚΕ

Γιατί άραγε πολλοί δήμοι της χώρας μας έχουν προβεί σε τέτοιες ενέργειες και εμείς ΟΧΙ;

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2007

18ο Δημοτικο Συμβουλιο 26-9-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2007
 2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής
 3. Καθορισμός θέσεων ειδικοτήτων Προσωπικού Μερικής Απασχόλησης.
 4. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
 5. Γνωμοδότηση για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου για την εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου» στο Δήμο Μηχανιώνας Ν. Θεσσαλονίκης.
 6. Έγκριση μελέτης του υποέργου «Σχέδιο δράσης και Ανάπτυξης του τουρισμού στις δύο πλευρές των συνόρων» στα πλαίσια του έργου « Σχέδιο Δράσης για την τουριστική ανάπτυξη της Ν.Μηχανιώνας διαμέσου της προστασίας του περιβάλλοντος και διακρατική προβολή των αποτελεσμάτων».»
 7. Χαρακτηρισμός του δρόμου Αγγελοχωρίου -Αγ. Τριάδας ως Επαρχιακής οδού
 8. Εκμίσθωση ιδιόκτητου χώρου για τη λειτουργία του γραφείου παλιννοστούντων.
 9. Εξέταση αίτησης για λειτουργία θυννείου στην περιοχή «Εγγλέζικη Σκάλα» στο Αγγελοχώρι.
 10. Δενδροφύτευση στην παλιά χωματερή Τ.Δ. Ν.Κερασιάς.
 11. Ονοματοδοσία οδού στο Τ.Δ. Ν.Κερασιάς.
 12. Αποδοχή συμμετοχής εθελόντριας για την Υλοποίηση του Προγράμματος «Υποστήριξη Προγραμμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής νέων Σχολικής Ηλικίας» από εθελόντρια
 13. Καταβολή πάγιου ποσού, για την κάλυψη κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά πριν από την ανέγερση κτίσματος.
 14. Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Αγγελοχωρίου «Ο ΦΑΡΟΣ»

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2007

17ο Δημοτικο Συμβουλιο 11-9-2007

 1. Εξέταση αίτησης της μειοψηφίας για « άμεση διακοπή των εργασιών - αναζήτηση λύσεων -τροποποίηση μελέτης για την οριοθέτηση και χωροθέτηση των αποθηκών των αλιέων»
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007.
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «οδοποιία Δήμου Μηχανιώνας (Α'φάση)»
 4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση και ανακατασκευή υφισταμένου δρόμου σύνδεσης Ν.Μηχανιώνας με Πλαγιάρι.
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «βελτίωση και εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Αγγελοχωρίου»
 6. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν.Μηχανιώνας
 7. Επιχορήγηση ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου
 8. Επιχορήγηση ΚΑΠΗ Ν.Κερασιάς
 9. Αποδοχή ποσού ΥΠΕΣΔΔΑ από κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2007, για επενδυτικές δραστηριότητες
 10. Αποδοχή ποσού ΥΠΕΣΔΔΑ από κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2007, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
 11. Αποδοχή ποσού ΥΠΕΣΔΔΑ από τα έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2006 από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής αλλοδαπών.
 12. Αποδοχή ποσού ΥΠΕΣΔΔΑ (ΣΑΤΑ 2007) για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας
 13. Δωρεά κλιματιστικών στο Αστυνομικό Τμήμα Μηχανιώνας.

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2007

16ο Δημοτικο Συμβουλιο 30-8-2007

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθεται κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2007

14ο Δημοτικο Συμβουλιο 24-7-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2007.
 2. Τροποποίηση συστατικής Πράξης της ΔΕΤΑ Ν.Μηχανιώνας - Εγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης.
 3. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής Επιτροπής
 4. Αποδοχή ποσού ΥΠΕΣΔΔΑ από κατανομή ΣΑΤΑ 2007.
 5. Αποδοχή ποσού ΥΠΕΣΔΔΑ από τα έσοδα που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2005 από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διανομής αλλοδαπών.
 6. Αποδοχή ποσού Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης από κατανομή ΣΑΕ 2007 για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Μηχανιώνας (επέκταση)»
 7. Ενταξη του Δήμου Μηχανιώνας στο δίκτυο ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ.
 8. Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση και ανακατασκευή υφισταμένου δρόμου σύνδεσης Ν.Μηχανιώνας με Πλαγιάρι»
 9. Εγκριση κυκλοφοριακής μελέτης για τη «διαμόρφωση κόμβου στην περιοχή "καρνάγιο" Ν.Μηχανιώνας»
 10. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας, των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Χορτιάτη, Πεύκων, Πανοράματος, Πυλαίας, Θερμαϊκού, Μίκρας, Βασιλικών, Επανομής και της Ανατολικής Α.Ε., για τη διαχείριση του έργου ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
 11. Ανάθεση στη Δ.Ε.Τ.Α.Ν. Μηχανιώνας των εργασιών αποψίλωσης Κοιμητηρίων Δήμου Μηχανιώνας.
 12. Ανάθεση στη Δ.Ε.Τ.Α.Ν. Μηχανιώνας των εργασιών διαμόρφωσης πάρκων και απομάκρυνσης χόρτων στο Δήμο Μηχανιώνας.
 13. Εξέταση αίτησης δημότη για χρήση κοινοχρήστου χώρου .
 14. Τοποθέτηση πασάλων σε κοινοχρήστους χώρους του Τ.Δ. Ν.Κερασιάς.
 15. Δωρεά φωτοτυπικού στο λιμεναρχείο Μηχανιώνας.
 16. Αίτηση εξέτασης για οικονομική ενίσχυση.
 17. Αίτηση εξέτασης δημότη για κατασκευή πεζοδρομίου στο 184β (γ) αγροτεμάχιο στη Ν. Κερασιά.

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007

13ο Δημοτικο Συμβουλιο 29-6-2007

 1. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση σε δικηγόρο .
 2. Σύσταση Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας, με τη συμμετοχή της Ν.Α.Θ., του Δήμου Μηχανιώνας και του Δήμου Επανομής.
 3. Εγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 4. Εκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν.Μηχανιώνας, για την αντιμετώπιση δαπανών μισθοδοσίας της καθαρίστριας.
 5. Εκτέλεση του έργου «ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Μηχανιώνας»
 6. Ανάθεση της εργασίας «σύνταξη σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των λιμενικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μηχανιώνας»
 7. Ιδρυση Γραφείου Παλιννοστούντων.
 8. Καθορισμός χώρου στάθμευσης δικύκλων στην οδό Πολυτεχνείου Ν. Μηχανιώνας.
 9. Διαμόρφωση κόμβου στην περιοχή του καρνάγιου.
 10. Τροποποίηση κανονισμού δημοτικών Κοιμητηρίων.
 11. Εξέταση αίτησης δημότη για χορήγηση άδειας υπηρεσιών διαδικτύου
 12. Καθορισμός ωραρίου θερινής περιόδου, εργαζομένων των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου-δενδροστοιχιών του Δήμου Μηχανιώνας.
 13. Εξέταση αίτησης πολίτη για αποζημίωση φθορών επιβατικού αυτοκινήτου, λόγω κακής κατάστασης οδοστρώματος

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2007

Γιατί το γραφείο του δημάρχου είναι πάντα ανοικτό;

Καυχιέται συχνά ο δήμαρχος ότι πάντα έχει το γραφείο του ανοικτό για τους πολίτες. Αυτό γενικά είναι μια αλήθεια και κάποιος που τ’ ακούει ή το βλέπει ίσως να εντυπωσιάζεται.


Αλλά για ποιο λόγο η πρόσβαση για τον δήμαρχο είναι τόσο εύκολη; Γιατί όλοι στο δήμο σε πρόβλημα ενός δημότη με τόση ευκολία τείνουν το δάκτυλο προς το γραφείο του δημάρχου; Γιατί άλλοι δήμοι δεν έχουν ανάλογη πρόσβαση; Ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι καθ’ ομολογία δήμαρχοι έχουν θεσπίσει κάποιες συγκεκριμένες μέρες και ώρες για το κοινό; Γιατί να συμβαίνει αυτό το φαινόμενο εδώ στην Μηχανιώνα; Μήπως έχουμε πραγματικά ένα τόσο καλό δήμαρχο, έναν δήμαρχο προς μίμηση, όπως τον αποκάλεσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου (και πολέμιος του πριν από μερικά χρόνια), κος Βουδούρης Αντώνης;

Σκεφτείτε μια υπηρεσία, η οποία υποτίθεται ότι είναι οργανωμένη να εξυπηρετεί τον κόσμο. Όσο πιο συχνά πηγαίνει ο κόσμος στον διευθυντή της υπηρεσίας τότε αυτό δείχνει την ανεπάρκεια αυτής να κάνει σωστά την δουλειά της. Σκεφτείτε ότι και ο δήμος έχει σαν κύριο έργο την εξυπηρέτηση των δημοτών. Άραγε τι φταίει και υπάρχει αυτό το φαινόμενο; Μήπως η ανικανότητα της διοίκησης; Μήπως σκόπιμα μεθοδεύεται αυτή η κατάσταση για να αναδεικνύεται ο δήμαρχος; Μήπως και τα δύο;

Σκεφτείτε, πάντως, ποιες είναι οι αρμοδιότητες ενός δημάρχου. Οι περισσότεροι γνωρίζεται ότι είναι πολλές και σημαντικές. Όταν όμως, ένας δήμαρχος από το πρωί μέχρι το βράδυ έχει σαν κύρια ασχολία την εξεύρεση και την εξυπηρέτηση ψηφοφόρων, τότε θα γίνει και προσωπάρχης (ώστε να στέλνει το προσωπικό του δήμου για τις εξυπηρετήσεις - ρουσφέτια), και θα περιμένει στο γραφείο του, το οποίο θα είναι πάντα ανοικτό, να έρθουν οι καημένοι οι δημότες, που έχουν ανάγκη να εξυπηρετηθούν, να παρακαλέσουν τον δήμαρχο. Ευτυχώς που ακόμα δεν έβαλαν βέλη στον δημαρχιακό κτήριο, που να οδηγούν τους δημότες απ’ ευθείας στον δήμαρχο. Έτσι το γραφείο του δημάρχου έχει μετατραπεί σ’ ένα πρώτης τάξης «γραφείο εξυπηρέτησης ψηφοφόρων». Και επειδή είναι ένα σοβαρό γραφείο η εξυπηρέτηση γίνεται ιεραρχικά ανάλογα με τους ψήφους που διαθέτει ο άμοιρος δημότης.

Εκτός από τον ανέντιμο τρόπο η μεθοδολογία αυτή έχει επίπτωση στον ίδιο τον δήμο. Η Μηχανιώνα σήμερα κατάντησε να είναι ένα μέρος υποβαθμισμένο και τελευταίο στις προτιμήσεις των επισκεπτών. Γιατί ; Φυσικά εξ’ αιτίας της διοίκησης. Μια διοίκηση θα έπρεπε να είχε τελείως διαφορετικό προσανατολισμό. Θα έπρεπε να είχε τέτοιο επίπεδο οργανωμένων υπηρεσιών, ώστε οι δημότες δεν θα έπρεπε ούτε καν να κάνουν τον κόπο να κάνουν αιτήσεις. Δεν επιτρέπεται στον 21ο αιώνα σε μια ‘Ευρωπαϊκή πόλη» να κάνουμε αιτήσεις για τα αυτονόητα. Να παρακαλάμε για μια θεσούλα με 300 ευρώ στο δήμο, για λίγο σύντριμμα στο δρόμο, για συνδεθεί το νερό στο καινούργιο σπίτι, για να μαζέψουν τα σκουπίδια από τους κοινόχρηστους χώρους, για να κόψουν ένα δένδρο που κινδυνεύει να καταπλακώσει πεζούς, κλπ. Μια σοβαρή διοίκηση που σέβεται τον εαυτό της και τους συνδημότες της, έχει σαν κύριο μέλημά της την πραγματική ανάπτυξη του τόπου μας. Δηλαδή να φροντίσει να δημιουργηθούν οι υποδομές για να γίνει ο τόπος μας ελκυστικός σε επενδυτές και σε επισκέπτες, για να μπορούν να αυξηθούν οι πραγματικές θέσεις εργασίας. Και αυτό δεν γίνεται με ένα δήμαρχο που κάθεται στο γραφείο του γιατί πρέπει να το έχει «ανοικτό». Αυτό θέλει αγώνα δρόμου και δυναμική διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία και την ΕΕ. Και πριν από αυτό θέλει όραμα, αισθητική και προσήλωση στο στόχο. Βασικές προϋποθέσεις για μια διοίκηση.

Η Μηχανιώνα μας παρ’ όλες τις κακές επιλογές των διοικούντων έχει τέτοια φυσική ομορφιά που με λίγες στρατηγικές κινήσεις θα μπορούσε να γίνει μια όμορφη σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη. Μια πόλη που να έλκει τους επισκέπτες και ένας τόπος που να ευημερούν οι δημότες της

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007

11ο Δημοτικο Συμβουλιο 12-6-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007.
 2. Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου έτους 2007.
 3. Εγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 4. Τροποποίηση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
 5. Καθορισμός τιμής μονάδος εισφοράς σε χρήμα , στην περιοχή επέκτασης Ν.Μηχανιώνας. (πράξη εφαρμογής 12/3)
 6. Προείσπραξη εισφορών σε χρήμα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5494/04 ΦΕΚ 204/β/4-2-2004, στην περιοχή του Δήμου Μηχανιώνας όπου εκπονείται πολεοδομική μελέτη.
 7. Εγκριση μετακίνησης και εξόδων κίνησης Δημάρχου.
 8. Εγκριση μετακίνησης γυναικών δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο 12° Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων γυναικών στην Αυτοδιοίκηση Α και Β Βαθμού.
 9. Εγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Δήμου, για συμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Προμήθειες και εργασίες ΟΤΑ και Επιχειρήσεων τους έπειτα από τον Ν. 3463/2006 (Νέος Δημοτικός-Κοινοτικός Κώδικας)»
 10. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.
 11. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου-Ν.Κερασιάς.
 12. Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας -Θράκης.
 13. Οικονομική ενίσχυσητης Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας -Θράκης.
 14. Αποζημίωση Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΔΕΤΑ Ν.Μηχανιώνας.
 15. Αποδοχή χρηματοδότησης Ν.Α.Θ. για τη μελέτη «χαρτογράφησης- πολεοδόμησης-πράξης εφαρμογής Δήμου Μηχανιώνας»
 16. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ (ΣΑΤΑ 2007), για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 17. Εγκριση έκδοσης άδειας υπαίθριας στάσιμης καντίνας .
 18. Εγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Συμπληρωματικής Σύμβασης και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση πρασίνου στο χώρο από τη 2η σκάλα ως το τέρμα των βράχων»
 19. Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ανακατασκευή και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΚΑΠΗ Δήμου Μηχανιώνας»
 20. Εγκριση Πρωτοκόλλου μερικής παραλαβής της μελέτης «Σχέδιο δράσης και ανάπτυξης του τουρισμού στις δύο πλευρές των συνόρων»στα πλαίσια του έργου «Σχέδιο δράσης για την τουριστική ανάπτυξη της Ν. Μηχανιώνας διαμέσου της προστασίας του περιβάλλοντος και διακριτική προβολή των
 21. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου τύπου T11B» Δήμου Μηχανιώνας.
 22. Παραλαβή και έγκριση της εργασίας εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων για την «αποτύπωση κόμβου στην περιοχή του καρνάγιου Ν. Μηχανιώνας- υψομετρική μελέτη οδών κόμβου»
 23. Εξέταση αιτήσεων δημοτών, για χρήση κοινοχρήστου χώρου.
 24. Επανεξέταση αιτήσεως πολίτη για αποζημίωση φθορών στα ελαστικά και τις ζάντες αυτοκινήτου, λόγω κακής κατάστασης του οδοστρώματος
 25. Γνωμοδότηση Δήμου προς τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης για έγκριση εγκατάστασης οστρακοκαλλιεργειών , στη θαλάσσια περιοχή του Αγγελοχωρίου.
 26. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΑΕΙΦΟΡΟ Α.Ε. για τη διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2007

Η αξιολόγηση του έργου της δημοτικής αρχής

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του έργου της δημοτικής αρχής. Σύμφωνα με τον νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων οι αρμοδιότητες της κάθε δημοτικής αρχής αφορούν τους τομείς : α) της ανάπτυξης, β) του Περιβάλλοντος, γ) της Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, δ) της Απασχόλησης, ε) της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στ) της Παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, ζ) της Πολιτικής Προστασίας. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, όσο γίνεται αντικειμενικότερα το έργο αυτής της διοίκησης, από το 2003 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με αυτήν την ταξινόμηση.


α) Τομέας Ανάπτυξης

Σύμφωνα με τον κώδικα οι αρμοδιότητες των δήμων σ’ αυτόν τον τομέα έχουν ως εξής :

1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητι κών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

4. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.

5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.

6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

7. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.

9. Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων.

10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.

11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.

12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.

13. Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών.

14. Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.

Υπήρξε ποτέ αναπτυξιακή πολιτική για τον τόπο μας; Τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια; Φυσικούς πόρους μπορεί να μην έχει η πόλη μας, αλλά έχει φυσικές ομορφιές οι οποίες ποτέ δεν αναδείχθησαν. Αντίθετα υπάρχει μεγάλη προσπάθεια υποβάθμισης της περιοχής, όπως έγινε και γίνεται με τα βράχια της Μηχανιώνας, τα οποία αντί να τα αξιοποιήσει και να αναδείχθεί δια μέσου αυτών την πόλη μας, η σημερινή διοίκηση μπάζωσε την περιοχή και με τις παρεμβάσεις της προέτρεψε τους επαγγελματίες να κρύψουν την θέα προς τον Όλυμπο. Άλλο παράδειγμα; τα βράχια του Αγγελοχωρίου τα οποία έχουν απαράμιλη θέα προς τον Θερμαικό, αντί να τα αξιοποιήσει η σημερινή διοίκηση, τα έχει μετατρέψει σε σκουπιδότοπο. Άλλο παράδειγμα; τα φωτοβολταικά τόξα από τότε που τοποθετήθηκαν δεν έχουν αποδώσει ούτε μια κιλοβατώρα, γιατί η διοίκηση τόσα χρόνια «αγρόν αγόραζει».

Τι ενέργειες έχει κάνει η σημερινή δημοτική αρχή για να έρθει το φυσικό αεριο στην πόλη μας; Φυσικά τίποτα.

Στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας η κατάσταση σέρνεται, αφού το αίτημα των ναυτικών μας (που προσφέρουν τόσα, στην τοπική οικονομία), για επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχει ικανοποιηθεί τόσα χρόνια.

Το ΒΙΟ.ΠΑ μπορεί να προχωρά, χωρίς, όμως, την συμμετοχή της διοίκησης αφού αυτή ακόμα δεν ξέρει τι θέλει και δεν ξέρει τι να κάνει. Αρχικά δεν ήθελε να προχωρήσει η νομιμοποίηση και η εγκατάσταση του ΒΙΟ.ΠΑ, (ίσως γιατί θα είχε περισσότερους ψήφους). Απότέλεσμα αυτής της πολιτικής επιλογής ήταν η καθυστέρηση του ΓΠΣ (δηλαδή της ανάπτυξης του τόπου), ενώ σήμερα μιλά για ΖΟΕ (ζώνες οικιστικής ανάπτυξης). Ο σοφός λαός λέει σε τέτοιες περιπτώσεις «από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλλα»

Έχουν ποτέ εκπονηθεί και εφαρμοστεί προγράμματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ποτέ!!!

Όσον αφορά τις υποδομές, μετά από 4,5 χρόνια γίνεται μια διάνοιξη μια οδού (Πλαγιαρίου – Μηχανιώνας), και από 3 μέτρα γίνεται 6. Το κόστος αυτής της επιλογής είναι να αναβληθεί για το μακρινό μέλλον ο περιφερειακός δρόμος Καρδίας – Μηχανιώνας, που θα έλυνε οριστικά αυτό το μεγάλο πρόβλημα της πόλης μας. Τι έκανε η σημερινή διοίκηση στο πρόβλημα της στήριξης των βράχων, απ’ όπου κινδυνεύει να καταρεύσει το Κ.Υ. Δυστυχώς είναι και αυτή θεατής πρωτοβουλιών άλλων, της Νομαρχίας. Καμια πρωτοβουλία, καμμιά κινητικότητα, καμμιά διεκδίκηση.

Μετά από 4,5 χρόνια η διοίκηση μας μιλά για ανάπτυξη θρησκευτικού τουρισμού (φαίνεται ότι εμπνεύστηκε από το προεκλογικό μας φυλλάδιο). Πάντως η πολιτική της διοίκησης για τον τουρισμό, ένα τόσο σημαντικό και ουσιαστικό θέμα για την τοπική οικονομία, είναι ανύπαρκτη. Φθάσαμε μάλιστα σε σημείο να χάσουμε (εμείς και άλλοι δύο δήμοι σ’ όλη την Ελλάδα) την γαλάζια σημαία και να γίνουμε ρεζίλι διεθνώς. Ο λόγος είναι η βρωμιά και η δυσωδία της περιοχής από την ανικανότητα της διοίκησης.

Το λιμάνι μας είναι ακριβώς όπως ήταν και πριν 4,5 χρόνια. Άλλοι δήμοι έχουν προχωρήσει σε κατασκευή μαρίνας που τους αποφέρουν εκατομύρια ευρώ, και εμείς ακόμα είμαστε στο «Α»

Ποια είναι η πολιτική της διοίκησης στην ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών. Ούτε καν υπάρχει δημοτική αγορά. Ποια είναι η πολιτική της διοίκησης στην κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.

Ποια ήταν και είναι η πολιτική της διοίκησης στην αξιοποίηση και στην εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας; Καμμιά δυστυχώς. Το μόνο που κάναμε τόσα χρόνια (και για λέμε και την αλήθεια δεν φταίει η σημερινή δημοτική αρχή), είναι ότι δεχόμαστε όλα τα λύματα της Θεσσαλονίκης στον τόπο μας. Και περιμένουμε με τέτοιες κινήσεις να πάει μπροστά ο τόπος μας

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2007

10ο Δημοτικο Συμβουλιο 7-5-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2007.
 2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 3. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ (ΣΑΤΑ 2007), για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 4. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣΔΔΑ και ένταξης της «μελέτης κατασκευής Πολιτιστικού Κέντρου Δ. Μηχανιώνας» στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.
 5. Προγραμματισμός έργων Σχολικής Στέγης 2008-2012 Νομού Θεσσαλονίκης.
 6. Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των καθαριστριών του σχολείου.
 7. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στο Τ.Δ. Αγγελοχωρίου, για αγροτική καλλιέργεια.
 8. Αποζημίωση επικειμένων .
 9. Διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Μηχανιώνας και υποβολή του στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007

9ο Δημοτικο Συμβουλιο 25-4-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007.
 2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 3. Ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Μηχανιώνας.
 4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας, της ΔΕΥΑΜ και της ΔΕΤΑ Ν.Μηχανιώνας για το έτος 2007
 5. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με την ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. Α.Ε. και το Δήμο Μηχανιώνας για τη διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.)
 6. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας και της Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου (ΚΕΔ) για την «ανάπτυξη των δημοσίων ακινήτων της περιοχής και Ιδιαίτερα την αξιοποίηση του δημοσίου ακίνητου Α.Β.Κ.409»
 7. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση κουνουπιών στην περιοχή των Δήμων Ανατολικής Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης έτους 2007
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Ν.Α.Θ. και του Δήμου Μηχανιώνας για πολεοδομικές κ.τ.λ. μελέτες
 9. Παραλαβή και Έγκριση της μελέτης «Μ.Π.Ε. του έργου Κατασκευή ανυψωτικού μηχ/τος μεταφοράς ατόμων κινούμενο με φωτοβολταικό τόξο στη Θέση βράχια του Δ. Δ. Ν. Μηχανιώνας»
 10. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Στρατηγικό σχέδιο 2006-2010 του Δήμου Μηχανιώνας»
 11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση πρασίνου στο Χώρο από τη 2η σκάλα ως το τέρμα βράχων»
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Μηχανιώνας» (Υποέργο Α)
 13. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Μηχανιώνας
 14. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης για το υποέργο «Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης » στα πλαίσια του έργου «Σχέδιο δράσης για την τουριστική ανάπτυξη της Ν. Μηχανιώνας διαμέσου της Προστασίας του Περιβάλλοντος και διακριτική προβολή των αποτελεσμάτων.»
 15. Υλοποίηση της Β’ Φάσης του έργου «Πρόσληψη εξειδικευμένου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Μηχανιώνας» για την υλοποίηση των έργων: 1. «Κατασκευή υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Ν.Μηχανιώνα» και 2. «Ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου ΔΙΑΣ»
 16. Ακύρωση της αριθ. 106/2007 απόφασης Δ.Σ. «Περί εκποίησης πλωτού γερανού»
 17. Εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στο Τ.Δ. Αγγελοχωρίου , για αγροτική καλλιέργεια.
 18. Αποζημίωση επικειμένων, στην πράξη εφαρμογής.
 19. Εξέταση αίτησης απόρου για Οικονομική ενίσχυση

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2007

8ο Δημοτικο Συμβουλιο 28-3-2007

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007
 2. Επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου και Ν. Κερασιάς
 3. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν. Μηχανιώνας
 4. Επιχορήγηση Συλλόγων Δήμου Μηχανιώνας
 5. Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας
 6. Ρύθμιση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης
 7. Ανάθεση στη ΔΕΤΑ της έκδοσης του εντύπου του Δήμου «ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ- ΚΕΡΑΣΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ»
 8. Έγκριση της απόφασης Περί καλής εκτέλεσης εργασιών της Κοινής Επιτροπής Υλοποίησης και Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πολιτισμού μεταξύ του Δήμου, της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης και της Δ.Ε.Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας και καταβολή της γ’ δόσης
 9. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας , του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας και της Δ.Ε.Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας, για την υλοποίηση προγραμμάτων αθλητικών δραστηριοτήτων
 10. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Πολιτισμού μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας ‚της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης και της Δ.Ε.Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας
 11. Εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στον οικισμό Δροσιάς Ν. Μηχανιώνας»
 12. Εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας»
 13. Εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων των αποδυτηρίων του γηπέδου Αγγελοχωρίου Δήμου Μηχανιώνας»
 14. Προμήθεια «αδρανών υλικών για την αποκατάσταση φθορών σε δρόμους του Δήμου Μηχανιώνας»
 15. Προμήθεια «Οργάνων παιδικής χαράς»
 16. Προμήθεια «ενός (1) καινούριου σκάφους καθαρισμού ακτών»
 17. Προμήθεια «ενός (1) καινούριου ημιφορτηγού ανοικτού αυτοκινήτου κυβισμού 2.500 cc»
 18. Προμήθεια «υπερκατασκευής για απορριμματοφόρο»
 19. Προμήθεια «φανοστατών για το Δ.Δ. Αγγελοχωρίου»
 20. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 21. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Κερασιάς οικονομικού έτους 2006
 22. Έγκριση απολογισμού ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου οικονομικού έτους 2006
 23. Έγκριση απολογισμού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 24. Έγκριση απολογισμού Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Δήμου Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 25. Έγκριση απολογισμού Βιβλιοθήκης Γ. και Α. Καβούνη Ν. Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 26. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 27. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν. Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 28. Έγκρισή απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 29. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 30. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν. Μηχανιώνας οικονομικού έτους 2006
 31. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Ν. Κερασιάς και Αγγελοχωρίου οικονομικού έτους 2006
 32. Ορισμός ορκωτών λογιστών , για το διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007
 33. Ορισμός Ελεγκτών , για το διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Τ.Α. Ν. Μηχανιώνας έτους 2007
 34. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης για το υποέργο «Σχέδιο δράσης και ανάπτυξης του Τουρισμού στις δύο πλευρές των συνόρων» στα πλαίσια του έργου «Σχέδιο δράσης για την τουριστική ανάπτυξη τις Ν. Μηχανιώνας διαμέσου της προστασίας του περιβάλλοντος και διακριτική προβολή των αποτελεσμάτων.»
 35. Σύναψη συνεργασίας με ιδιωτικούς συμβούλους για λειτουργία γραφείου υποστήριξης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, στο Δήμο μας
 36. Τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης στη Θέση αφετηρίας του λεωφορείου της ενδοδημοτικής συγκοινωνίας

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2007

7ο Δημοτικο Συμβουλιο 12-3-2007

 1. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας έτους 2007
 2. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Κερασιάς έτους 2007
 3. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου έτους 2007
 4. Έγκριση προϋπολογισμού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007
 5. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΑΨΑΛΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007
 6. Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ & Α. Καβούνη Ν. Κερασιάς έτους 2007
 7. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Μηχανιώνας στη Γ.Σ. της ΤΕΔΚ
 8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού Μηχανιώνας»
 9. Εκποίηση ναυαγίου πλωτού γερανού
 10. Παραλαβή και έγκριση Τοπογραφικής μελέτης «Ίδρυση Νέων Κοιμητηρίων Δ. Μηχανιώνας»
 11. Δωρεάν παραχώρηση, στο Αστυνομικό Τμήμα Μηχανιώνας‚ ειδών εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
 12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μηχανιώνας στην «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε»
 13. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών
 14. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Ν. Κερασιάς
 15. Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων στα στέγαστρα αναμονής επιβατών των στάσεων των αστικών συγκοινωνιών
 16. Έγκριση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2007
 17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2007

6ο Δημοτικο Συμβουλιο 28-2-2007

 1. Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Ν. Μηχανιώνας.
 2. Καθορισμός και οριοθέτηση χώρων όπου επιτρέπεται το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο- Αναπροσαρμογή τελών , για το έτος 2007.
 3. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης δημοτικών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2007.
 4. Καθορισμός τιμής μονάδος μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, της πράξης εφαρμογής.
 5. Συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2007.
 6. Σύναψη σύμβασης με τον Ο.Τ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση χρήσης στο Δήμο μας ενός φορτηγού τράκτορα, για το έτος 2007.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή όρχου οχημάτων του Δήμου Μηχανιώνας»
 8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Μηχανιώνας» (Υποέργο Α’).
 9. Παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρο.
 10. Τροποποίηση σύστασης Συμβουλίου Πρόληψης Εγκληματικότητας.
 11. Εγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για το έτος 2007

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2007

5ο Δημοτικο Συμβουλιο 16-2-2007

 1. Ορισμός μελών Δ.Σ του ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας
 2. Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Ν.Κερασιάς
 3. Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου
 4. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας
 5. Ορισμός μελών Δ.Σ. της ΚΑΨΑΛΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ του Δήμου Μηχανιώνας.
 6. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ. και Α. ΚΑΒΟΥΝΗ
 7. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας
 8. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου
 9. Ορισμός μελών της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου -Ν.Κερασιάς και Νηπιαγωγείων Αγγελοχωρίου και Ν.Κερασιάς
 10. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Ν.Μηχανιώνας
 11. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν.Μηχανιώνας
 12. Ορισμός μελών της Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν.Μηχανιώνας
 13. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας

Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2007

4ο Δημοτικο Συμβουλιο 5-2-2007

 1. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΚΑΠΗ Ν. Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006.
 2. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΚΑΠΗ Ν» Κερασιάς σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 3. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 4. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 5. Τροποποίηση συστατικής πράξης της ΚΑΨΑΛΑΚΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ του Δήμου Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 και αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης
 6. Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γ.και Α. ΚΑΒΟΥΝΗ του Τ.Δ Ν. Κερασιάς σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 7. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μηχανιώνας
 8. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 9. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού σχολείου Ν.Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 10. Τροποποίηση σύστασης της 2ης Α'θμιας Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου- Ν. Κερασιάς και Νηπιαγωγείων Αγγελοχωρίου και Ν. Κερασιάς, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 11. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Ν. Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 12. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν. Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 13. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν. Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006
 14. Ορισμός μελών Δ.Σ. της συντακτικής Επιτροπής εντύπου Δήμου «ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ – ΚΕΡΑΣΙΑ - ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ»
 15. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου στη Επιτροπή ελέγχου Σταυλισμών και Επιχειρήσεων επεξεργασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης
 16. Σύναψη δανείου για την κάλυψη των πιστοποιημένων λογαριασμών του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου T11B»
 17. Ονοματοδοσία οδού στο Τ.Δ. Ν. Κερασιάς του Δήμου Μηχανιώνας
 18. Αναπροσαρμογή τελών υπαίθριων διαφημίσεων για το έτος 2007
 19. Εκμίσθωση δημοτικών χωρούν (αίθουσας εκδηλώσεων, θεάτρου) για εκδηλώσεις κοινωνικού επιστημονικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα για το έτος 2007
 20. Χορήγηση άδειας ίδρυσης ποιμνιοστασίου
 21. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης»
 22. Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου « Κατασκευή ανυψωτικού μηχ/τος μεταφοράς ατόμων, κινούμενο με φωτοβολταϊκό τόξο στη θέση βράχια Ν. Μηχανιώνας.
 23. Έγκριση ακτομηχανικής μελέτης και προμελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση λιμενικών υποδομών Ιχθυόσκαλας Ν.Μηχανιώνας» του Δήμου Μηχανιώνας.
 24. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. της προεκτίμησης αμοιβής μελέτης «Βελτίωση λιμενικών υποδομών Ιχθυόσκαλας Ν.Μηχανιώνας» του Δήμου Μηχανιώνας
 25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού Μηχανιώνας»
 26. Καταβολή ποσού για την πληρωμή του έργου «αύξησης ισχύος της παροχής Α.Π. 21815586 στην πλατεία Αγγελοχωρίου» και καθορισμός δόσεων
 27. Καταβολή ποσού για την πληρωμή του έργου «Μετατόπιση στύλων Δ.Ε.Η λόγω διάνοιξης οδού» και καθορισμός δόσεων
 28. Αποδοχή των Παραδοτέων και ολοκλήρωση της Α' Φάσης του έργου « Πρόσληψη εξειδικευμένου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου Μηχανιώνας» για την υλοποίηση των έργων 1. «Κατασκευή υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Ν.Μηχανιώνα » και 2. «Ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου ΔΙΑΣ»
 29. Γνωμοδότηση προς τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κ, Μακεδονίας σχετικά με τη λειτουργία θυννείου σε θαλάσσια περιοχή του Δήμου μας (ΦΡΟΥΡΙΟ)
 30. Διάθεση υπόλοιπου ποσού όανείου, «ου είχε συνάψει ο Δήμος για την αποπληρωμή του έργου «διαμόρφωση παραλίας Ν.Μηχανιώνας» λόγω εξόφλησης του
 31. Επιβολή έκτακτης (εφάπαξ) εισφοράς στους ιδιοκτήτες ακινήτων στη νέα επέκταση για παροχή υπηρεσιών
 32. Απόσυρση παλαιού επιβατικού οχήματος του Δήμου , λόγοι μακρόχρονης αχρηστίας
 33. Δωρεάν παραχώρηση , στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας, ειδών εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
 34. Δωρεάν παραχώρηση στο Λιμεναρχείο Ν. Μηχανιώνας, ειδών εξοπλισμού γραφείου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του
 35. Σύσταση Επιτροπής για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. - Ορισμός μελών
 36. Ορισμός υπαλλήλων Δήμου για τον έλεγχο ψυχαγωγικών παιγνίων
 37. Έγκριση προϋπολογισμού ΔΕΤΑ Ν.Μηχανιώνας έτους 2007

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2007

2ο Δημοτικο Συμβουλιο 15-1-2007

 1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Μηχανιώνας έτους 2007
 2. Αναπροσαρμογή τελών άρδευσης, για το έτος 2007
 3. Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης δημοτικών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2007
 4. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων Λαϊκής αγοράς για το έτος 2007
 5. Αναπροσαρμογή δικαιώματος χρήσης των δημοτικών αποβάθρων (Ν. Μηχανιώνας και Αγγελοχωρίου) για το έτος 2007
 6. Αναπροσαρμογή τελών διαφήμισης εντύπου του Δήμου.
 7. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας, στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για το έτος 2007
 8. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας, στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών «ΕΛΠΙΔΑ» για το έτος 2007
 9. Εκλογή Αντιπροσώπου (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στο Δ.Σ του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης
 10. Εκλογή Αντιπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στο Δ.Σ του Συνδέσμου Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης. (ΣΥ.Π.Π.Α.Ζ.Α.Θ.)
 11. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή χορήγησης άδειας εγκατάστασης εκδιδομένων επ' αμοιβή προσώπων.(Ν.2734/99 αρθρ.3 παρ.2)
 12. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στο Α/θμιο Συμβούλιο Κινηματογράφων Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης
 13. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές εκτός λιμένων περιοχής θες/νίκης για το έτος 2007.
 14. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή του άρθρου 1 παρ.1 του Π.Δ. 23/2000 , για το χαρακτηρισμό των ακτών της περιοχής μας, ως πολυσύχναστων ή μη
 15. Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού-αναπληρωματικού) Δήμου Μηχανιώνας στην Επιτροπή χορήγησης άδειας βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων Δ.Χ. αυτοκινήτων για το έτος 2007
 16. Ορισμός δημοτικού Συμβούλου, ως αναπληρωτή Δημάρχου, στην Τριμελή Επιτροπή για τη χορήγηση βεβαιώσεων ,στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων Νομού θες/νίκης.
 17. Ορισμός Μελών Δ.Σ. του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μηχανιώνας
 18. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Ν.Μηχανιώνας
 19. Ορισμός μελών Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Μηχανιώνας
 20. Συγκρότηση διαφόρων Επιτροπών (έργων-προμηθειών) Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2007
 21. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου, με συμβιβασμό, για το έτος 2007
 22. Ορισμός μελών Επιτροπής του αρθρ.7 του Π.Δ. 270/81 εκτίμησης για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων, για το έτος 2007
 23. Ορισμός μελών Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ή εκποίηση ή αγορά ακινήτων , για το έτος 2007
 24. Ένταξη στο προσωπικό του Δήμου με σύμβαση Ιδ. Δικαίου Αορίστου χρόνου, υπαλλήλου της ΔΕΤΑ με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3491(ΦΕΚ 207/2-10-06)
 25. Αποδοχή όρων δωρεάς ακινήτου
 26. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «βελτίωση και ανακατασκευή υφιστάμενου αγροτικού δρόμου σύνδεσης Ν.Μηχανιώνας- Πλαγιαρίου»

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2007

Δημοτικές Υπηρεσίες

Διευθύνσεις
Δημαρχειακό Μέγαρο
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2
Τ.Κ. 57019 Περαία
Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
Κ.Ε.Π.
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Λογοθέτου 2
Τ.Κ. 57019 Νέοι Επιβάτες
Γραφείο Αλλοδαπών
Δευκαλιωνος 15
Τ.Κ. 57019 Νέοι Επιβάτες
Τεχνική Υπηρεσία
Λεωφ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας & Προμηθέως
Τ.Κ. 57019 Περαία
email Επικοινωνίας
Γενικές Πληροφορίες
Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
FAX
Δήμου Θερμαϊκού
2392022398
Γραφείο Δημάρχου
2392022222
Τεχνική Υπηρεσία
2392075758
Τηλέφωνα
Τηλεφωνικό Κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Περαία
2392330000

Τηλεφωνικό Κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Μηχανιώνα
2392330300

Τηλεφωνικό Κέντρο Δημαρχιακού Μεγάρου Επανομή
2392330100

Δημοτικό Διαμέρισμα Αγγελοχωρίου
2392057325

Δημοτικό διαμέρισμα Κερασιάς
2392032100

Γραφείο Δημάρχου
2392330003

Πρόεδρος Δ.Σ.
2392330002

Γενικός Γραμματέας
2392330008

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Πολιτικής - Αλληλεγγύης & Απασχόλησης
2392330004

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικών Υπηρεσιών
2392330005

Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικής Οδοποιΐας & Περιβάλλοντος
2392020850

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου & Φωτισμού
2392330030

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου & Δημαρχιακής Επιτροπής
2392330019

Γραφείο Προσωπικού
2392330029

Γραφείο Πρωτοκόλλου
2392330039

Γραφείο Καταστημάτων
2392330022

Γραφείο Εσόδων
2392330013

Γραφείο Τύπου
2392330034

Γραφείο Δημοτολογίου
2392330037
2392330040

Γραφείο Ληξιαρχείου
2392330043

Γραφείο Προμηθειών
2392330044

Γραφείο Λογιστηρίου
2392330051

Γραφείο Αλλοδαπών
2392022341

Δημοτική Αστυνομία
2392330010

Γραφείο Μηχανοργάνωσης & Πληροφορικής
2392330077

2392330099

Τεχνική Υπηρεσία
2392020850
2392075783

Πρόεδρος ΔΗΚΕΘ
2392330009

Προσωπικό ΔΗΚΕΘ
2392330023

Τουριστική Εταιρεία (ΤΕΘ) ΑΕ
2392023620

ΔΕΥΑΘ
2392025005

ΚΕΠ
2392026099

Γραφείο Αλλοδαπών
2392022341

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
2392022830

ΔΗ.Κ.Ε.Θ.
2392029551

Κ.Ε.Π.
2392028366