Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ανακοινώθηκαν οι αντιδήμαρχοι για τα έτη 2011 - 2013 και οι αρμοδιότητές τους

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αντιδήμαρχος : Κούτουκας Κωνσταντίνος 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
Η διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα τμήματα ΚΕΠ σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Αντιδήμαρχος : Βογιατζής Ιωάννης 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησης τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κυρίως στον τομέα κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Η Διεύθυνση έχει και την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου. Οι από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και υπουργικών Αποφάσεων.
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης, και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας 
Το Αυτοτελές Τμήμα Πολεοδομίας είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αντιδήμαρχος : Λαζαρίδης Γιώργος 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αντιδήμαρχος : Βασιλειάδης Ιωάννης 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής προστασίας των δημοτών και την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την προώθηση της Δία Βίου Μάθησης, καθώς και για την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, των τοπικών πολιτιστικών αγαθών, και την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και της άθλησης των κατοίκων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της , καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αντιδήμαρχος : Βογιατζής Κωνσταντίνος 
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πράσινου
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πράσινου είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και τη λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Δημοτικών Σφαγείων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Τα τελευταία μίζερα Χριστούγεννα

του Σπύρου Κουζινόπουλου, δημοσιογράφου-συγγραφέα, τέως Γενικού Διευθυντή του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων

Είχαμε συνηθίσει κάθε χρόνο τέτοιες μέρες  να τριγυρίζουμε στην αγορά της Θεσσαλονίκης, να χαιρόμαστε κι εμείς, σαν τα μικρά παιδιά, τη γιορταστική ατμόσφαιρα, τις φανταχτερά στολισμένες βιτρίνες, την πολύβουη κίνηση στους δρόμους, τις φωνούλες, σαν τιτιβίσματα,  των παιδιών, τους πολυφορτωμένους με σακούλες γεμάτα δώρα άνδρες και γυναίκες που κυκλοφορούσαν στα πεζοδρόμια, το στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο και το φωτισμένο με χιλιάδες λαμπιόνια καραβάκι της πλατείας Αριστοτέλους.
Έτσι είπαμε να επαναλάβουμε την ίδια βόλτα και σήμερα, για να πάρουμε κι εμείς μία γεύση από το κλίμα των ημερών. Να αισθανθούμε βρε αδελφέ  τη γιορταστική ατμόσφαιρα, να αντικρύσουμε γελαστά και εορτάζοντα πρόσωπα, να ακούσουμε τους συνανθρώπους μας να ανταλλάσσουν ευχές και ασπασμούς,  να ευφρανθεί από τους πανηγυρισμούς η ψυχή και να ανεβεί η διάθεσή μας.
Η απογοήτευση που νοιώσαμε, δεν περιγράφεται. Τα πάντα είναι αλλιώτικα, διαφορετικά φέτος. Μόνο το δέντρο και το καραβάκι στην Αριστοτέλους είναι τα ίδια. Και μάλιστα, εάν έλειπαν και αυτά, θα λέγαμε ότι δεν είμαστε τρεις μόλις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, αλλά βρισκόμαστε στην αγορά όπως κάθε εργάσιμη ημέρα.
Εκτός από 3-4 πολυκαταστήματα, που έχουν στολισμένες εορταστικά τις βιτρίνες τους, στα υπόλοιπα μαγαζιά, ελάχιστη η διακόσμηση, και μάλιστα όπου διακρίνει κανείς κάποια  διακοσμημένη βιτρίνα, αυτή είναι λιτή κι απέριττη. Λες και δεν αντιλήφθηκαν οι μαγαζάτορες ότι είμαστε παραμονές της γέννησης του Χριστού και της αλλαγής του χρόνου.
Εκείνο όμως που κυριολεκτικά σε σοκάρει, είναι οι σκυθρωποί στο μεγαλύτερο μέρος τους άνθρωποι που διασχίζουν τους δρόμους, με κατεβασμένο το κεφάλι οι περισσότεροι, από το βάρος των προβλημάτων που τους απασχολούν, αγέλαστοι και σκεφτικοί, δίχως ίχνος χαμόγελου στο πρόσωπο, ενώ ελάχιστοι από αυτούς κρατούν στο χέρι κάποια σακούλα με δώρα.
Μπήκαμε τυχαία σε ένα πολυκατάστημα. Από αυτά που τα προηγούμενα χρόνια με δυσκολία κυκλοφορούσες μέσα στους διάφορους ορόφους του με τα είδη ιματισμού και υπόδησης, τα παιχνίδια, τα καλλυντικά και τα κάθε είδους αξεσουάρ και χρειαζόταν πολλές φορές να σπρώξεις για να περάσεις. Δε λέμε, και σήμερα υπήρχε κάποιος κόσμος που ανεβοκατέβαινε τους ορόφους. Όμως ελάχιστοι από αυτούς στην έξοδο, κρατούσαν κάποια τσαντούλα στο χέρι, γεγονός που φανέρωνε και τη χαμηλή τιμή του δώρου που είχαν προμηθευτεί για το παιδί, τον συγγενή ή κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο.
Ψυχοπλακωθήκαμε. Και όπως αποχωρούσαμε από το κέντρο, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης και προκειμένου να αποφύγουμε την κίνηση, μπήκαμε με το αυτοκίνητο σε δευτερεύοντες δρόμους και μπλεχτήκαμε σε στενά δρομάκια και μεγαλύτερες οδούς, όπως η Μπότσαρη, η Δελφών, η Νέα Εγνατία και η Μαρτίου. Για να  διαπιστώσουμε με πολύ μεγάλη έκπληξη, ότι ελάχιστα μπαλκόνια φέτος είναι στολισμένα. Σε αντίθεση με τις φωταψίες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, τα φωτισμένα Χριστουγεννιάτικα δέντρα, τις γιορτινές συνθέσεις σε ταράτσες, περβάζια και εισόδους πολυκατοικιών, τις πολύχρωμες φωτισμένες γιρλάντες με τα δεκάδες και εκατοντάδες λαμπάκια που αναβόσβηναν μετά ή άνευ μουσικής.
Φέτος, με δυσκολία ανακαλύπτεις κάποιο στολισμένο μπαλκόνι. Που διάθεση για κάτι τέτοιο. Όταν οι υποχρεώσεις τρέχουν και οι μισθοσυντήρητοι ή οι συνταξιούχοι που τους πετσόκοψαν μισθούς και συντάξεις, με τρόμο και αγωνία σκέφτονται πως θα τα βγάλουν πέρα.  Πως θα πληρώσουν το πετρέλαιο για να ζεσταθεί η οικογένεια, τα δίδακτρα των παιδιών, το δάνειο για την αγορά του σπιτιού ή του αυτοκινήτου, τις δόσεις της πιστωτικής κάρτας, τα ασφάλιστρα. Που να περισσέψουν χρήματα για δώρα. Που να μείνει στην άκρη κάποιο ευρώ για μια έκτακτη ανάγκη….
Χρόνια πολλά συνάνθρωποι. Οι καρδιές μας είναι μαύρες τούτες τις μέρες. Ας μη το βάλουμε όμως κάτω.  Μπορεί να μην έχουμε λεφτά, ας οπλιστούμε όμως με δύναμη και αισιοδοξία. Μπορούμε το κλίμα αυτό να το αλλάξουμε. Αρκεί να μην μας καταλάβουν η μοιρολατρία και η απαισιοδοξία. Χρειάζεται αγώνας, όπως μπορεί και από όποια θέση μπορεί ο καθένας. Έτσι ώστε αυτά να είναι τα τελευταία μίζερα Χριστούγεννα που βιώνουμε ως λαός. 
Χρόνια Πολλά.

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Ορκίστηκε η νέα Διοίκηση του νέου Δήμου Θερμαϊκού

Αγαπητοί φίλοι
Σήμερα έγινε η ορκωμοσία της νέας διοίκησης του Νέου Δήμου Θερμαϊκού και μια ιστορία και ένας αγώνας περίπου 5 ετών έφθασε στο τέλος του. Χάρη σ΄ εσάς κερδίσαμε μια μάχη για τον τόπο. Όλοι εμείς στην παράταξή μας παραμερίσαμε τα προσωπικά μας και δεσμευτήκαμε μόνο να κάνουμε μια προσπάθεια για την ανάπτυξη του τόπου.
Εγώ προσωπικά αισθάνομαι περήφανος που στις 5-7-2010, στην συνέλευση της παράταξής μας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΗ»,  πρότεινα να στηρίξουμε τον Γιάννη Αλεξανδρή και να συνεργαστούμε με την παράταξή του. Πίστευα και πιστεύω ότι η επιλογή του Γιάννη του Αλεξανδρή υπό τις παρούσες συνθήκες ήταν και είναι η καταλληλότερη.
Τώρα ξεκινά η νέα και πιο ουσιαστική προσπάθεια – ένας νέος πιο δύσκολος αγώνας. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο τόπος μας. Η συγκυρία σίγουρα δεν είναι η ιδανική. Η προσπάθεια πρέπει να είναι πολύ πιο δυνατή απ’ ότι υπολογίζαμε. Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη. Εσείς ψηφίσατε κάποιους εκπροσώπους που υποτίθεται έχουν όραμα και όρεξη για να δουλέψουν για το τόπο και ένα συνδυασμό ατόμων με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όλοι μας γνωρίζουμε, ότι όση σύμπνοια και αν υπάρχει σε μια παράταξη, τίποτε δεν είναι εύκολο να υλοποιηθεί, αν ο κόσμος δεν το αποδεχθεί και δεν το αγκαλιάσει. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται αν ένα μέτρο είναι σκληρό ή όχι αρκεί να είναι δίκαιο και ανταποδοτικό. Η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της διοίκησης θα είναι μια επιτυχία ή μια αποτυχία της ίδιας της κοινωνίας μας – του δήμου μας – των συνδημοτών μας.
Εγώ προσωπικά και πιστεύω όλη η διοίκηση, σας χρειάζομαι συμπαραστάτες σ' αυτή τη προσπάθεια. Θέλω να χειροκροτούμε όλοι μαζί την επιτυχία ενός στόχου μας και να μ’ ενθαρρύνεται να ξαναπροσπαθήσω αν δεν καταφέρω να υλοποιήσω ένα στόχο μας.
Να είστε πάντα καλά
Στεφανίδης Κυριάκος

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα 6-12-2010 ώρα 18:00

 1. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, έτους 2010.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2010.
 3. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 4. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μηχανιώνας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.
 5. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για Σχολικούς Τροχονόμους.
 6. Έκτακτη επιχορήγηση Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Δήμου Μηχανιώνας.
 7. Αποζημίωση οφειλών, που προέκυψε από τροποποίηση ρυμοτομίας.
 8. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών, για το διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Μηχανιώνας, οικονομικής χρήσης 2010.
 9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας (Β' Φάση )»
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με αιτιολογική έκθεση του έργου «Ενίσχυση και αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου».
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με αιτιολογική έκθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Νέας Μηχανιώνας»
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αιτιολογική έκθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας Β' Φάση».
 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αιτιολογική έκθεση και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών και Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Κυζίκου Ν. Μηχανιώνας (επέκταση)» .
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ανακατασκευή υφιστάμενου δρόμου σύνδεσης Ν. Μηχανιώνας -Πλαγιάρι»
 15. Παραχώρηση χρήσης του Δημαράκειου Παιδικού Σταθμού στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημαράκειος Παιδικός Σταθμός» Δήμου Μηχανιώνας, Νομού Θεσσαλονίκης.
 16. Μεταφορά προσωπικού που απασχολείται στο Δημαράκειου Παιδικό Σταθμό το οποίο ανήκει στην Δ.Κ.Ε.Μ. στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημαράκειος Παιδικός Σταθμός» Δήμου Μηχανιώνας, Νομού Θεσσαλονίκης.
 17. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού .
 18. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού.
 19. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Λ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού .
 20. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού .
 21. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού.
 22. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού
 23. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε για μεταφορά στύλων.
 24. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε για μεταφορά στύλων.
 25. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε για μεταφορά αντηρίδας.
 26. Λύση σύμβασης και επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο : Υποστήριξη του δήμου Μηχανιώνας για την υλοποίηση των έργων «Κατασκευή Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στη Ν. Μηχανιώνα και Ανακατασκευή Δημοτικού Αναψυκτηρίου ΔΙΑΣ , με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»
 27. Λύση συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης δύο δημοτικών οικοπέδων στο Τ.Δ. Αγγελοχωρίου για ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού.
 28. Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας και του Ο.Α.Ε.Δ., για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας κατά το έτος 2011.
 29. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2010.
 30. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν. Μηχανιώνας.
 31. Διαγραφή οφειλών.
 32. Έγκριση μετακίνησης και έξοδα κίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.
 33. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο.
 34. Εξέταση αίτησης δημότη για επιστροφή δημοτικών τελών.
 35. Οικονομική ενίσχυση κατοίκων.