Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

Δημοτικό Συμβούλιο 20-2-2008

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας , έτους 2008.
2. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Μηχανιώνας.
4. Έγκριση προϋπολογισμού Δ.Κ.Ε.Μ. έτους 2008.
5. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου της Δ.Κ.Ε.Μ.
6. Έγκριση μελέτης -εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Θεσσαλονίκης του Τ.Δ. Ν.Κερασιάς»
7. Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μηχανιώνας.
8. Αποδοχή ποσού ΥΠΕΣΔΔΑ (ΣΑΤΑ 2007) για την κάλυψη δράσεων πολιτικής προστασίας.
9. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μηχανιώνας και Δ.Ε.Υ.Α.Μ. για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, για το έτος 2008.
10. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας , της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Δήμου Μηχανιώνας και της Δ.Κ.Ε.Μ., για την υλοποίηση προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών πολιτισμού.
11. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας , του Αθλητικού Κέντρου Δήμου Μηχανιώνας και της Δ.Κ.Ε.Μ., για την υλοποίηση προγραμμάτων αθλητικών δραστηριοτήτων.
12. Καθορισμός τρόπου υπολογισμού δημοτικών τελών και φόρων και Τέλους Ακίνητης περιουσίας για τις βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
13. Καθορισμός ύψους τελών χρήσης υπεδάφους κοινοχρήστων χώρων , τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
14. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν. Μηχανιώνας .
15. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν. Μηχανιώνας.
16. Αποδοχή της απόφασης έγκρισης του έργου «Ενίσχυση της Διασυνοριακής Συνεργασίας , μέσω της Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων από την Ελλάδα και την πΓΔΜ στο Τομέα του Τουρισμού» στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG ΠΙ/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ-πΓΔΜ» , Μέτρο 2.3 : «Ανθρώπινοι Πόροι & Προώθηση της Απασχόλησης» , συνολικού προϋπολογισμού ύψους 250.000,00 €
17. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του
Δήμου Μηχανιώνας.
18. Έγκριση μετακίνηση Δήμαρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας
19. Έγκριση εξόδων κίνησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου , για εκτέλεση
υπηρεσίας εκτός έδρας.
20. : Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας αμιγούς καταστήματος προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου.
21. : Επιστροφή ποσού από δημοτικά τέλη, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
22. : Οικονομική ενίσχυση δημοτών.
23. : Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης 1ου Διαγωνισμού Πρασίνου
(μπαλκονιού - κήπου) και ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.