Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 22-6-09

 1. Απόψεις Δήμου Μηχανιώνας επί του Β1 σταδίου της μελέτης Ζ.Ο.Ε. του Δήμου Μηχανιώνας .
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού, Δήμου Μηχανιώνας , έτους 2009.
 3. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχικής Επιτροπής .
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το έτος 2009.
 5. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό 25ης Μαρτίου και επισκευή τμημάτων οδού στο Δ.Δ. Ν. Μηχανιώνας».
 6. Έγκριση μελέτης - εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση 5ης οδού Νέας Δροσιάς».
 7. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένων τμημάτων οδών και αποκαταστάσεις οπών στο Δήμο Μηχανιώνας».
 8. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός ρυμοτομικού σχεδίου στο Τ.Δ. Ν. Κερασιάς».
 9. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή και ανακατασκευή κρασπέδων εντός οικισμού Ν. Μηχανιώνας».
 10. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός εγκεκριμένου σχεδίου στο Τ.Δ. Αγγελοχωρίου».
 11. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ομβρίων στο Τ.Δ. Ν. Κερασιάς».
 12. Έγκριση μελέτης -εκτέλεσης του έργου « Περίφραξη Κοιμητηρίων Τ.Δ. Αγγελοχωρίου».
 13. Έγκρισή έκδοσης οικοδομικής άδειας για κοπή δένδρων για διάνοιξη οδού Πέλλας.
 14. Συμψηφισμός οφειλών που προέκυψαν από την Πράξη Εφαρμογής της περιοχής επέκτασης στην Ν. Μηχανιώνα.
 15. Έγκριση δαπάνης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή επέκτασης Ν. Μηχανιώνας.
 16. Έγκριση δαπάνης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην περιοχή Ν. Κερασιάς .
 17. Γνωμοδότηση για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου για εγκατάσταση πλωτής μονάδας μυδιοκαλλιέργειας. (Καραγιάννη Κ.).
 18. Γνωμοδότηση για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου για εγκατάσταση πλωτής μονάδας μυδιοκαλλιέργειας. (Ανταβάκη Β.- Τσορμπατζόγλου Κ.)
 19. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου - Ν. Κερασιάς-
 20. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τοποθέτηση επίγειου υποσταθμού ,με σκοπό την αποξήλωση των δύο (2) εναέριων υποσταθμών που βρίσκονται σε τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου.
 21. Διαγραφές οφειλών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα και βεβαιωθέντα .

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 2-6-09

 1. Εξέταση ενστάσεων, Β' Ανάρτησης - Β' Φάσης Πολεοδομικής Μελέτης.
 2. Απόψεις Δήμου Μηχανιώνας επί του Β1 σταδίου της μελέτης Ζ.Ο.Ε. του Δήμου Μηχανιώνας .
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας ,έτους 2009.
 4. Ενίσχυση του κωδικού στο προϋπολογισμό ,για το έργο «ασφαλτόστρωση 5ης οδού Νέας Δροσιάς».
 5. Έγκριση δαπάνης για υποστηρικτικές εργασίες σύνταξης φακέλων για την εκπόνηση από την Τ.Υ. του Δήμου της μελέτης «αποκατάσταση του Φάρου Αγγελοχωρίου του Δήμου Μηχανιώνας»
 6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ν.Α.Θ. και του Δήμου Μηχανιώνας για την εκτέλεση του έργου « Συντήρηση απόληξης οδού ΕΠ.Ο. 27 με τη Ναυτική Σχολή»
 7. Ρυθμίσεις σύνδεσης με το νέο δίκτυο αποχέτευσης στο δρόμο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
 8. Υποβολή πρότασης για τον προσδιορισμό Τουριστικών Περιοχών Δήμου Μηχανιώνας.
 9. Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στην περιοχή επέκτασης Ν.Μηχανιώνας.
 10. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δ.Κ.Ε.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.3731/2008.
 11. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών , για το διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Μηχανιώνας, οικονομικής χρήσης 2009.
 12. Ορισμός δύο λογιστών για το διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Κ.Ε.Μ.οικονομικής χρήσης 2009.
 13. Παράταση εκμίσθωσης έκτασης τμήματος του υπ' αριθ. 215 αγροτεμαχίου στην Ν. Κερασιά , για χρήση «στάνης»
 14. Εκμίσθωση του υπ' αριθ. 339 αγροτεμαχίου στο Αγγελοχώρι ,για χρήση αγροτικής καλλιέργειας.
 15. Ανάκληση των αριθ. 38/2009 , 39/2009 και 40/2009 αποφάσεων Δ.Σ. «περί αναθέσεων μελετών» σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.)
 16. Επιστροφή χρημάτων ως «αχρεωστήτως καταβληθέν».
 17. Τροποποίηση συστατικής πράξης ΚΑΠΗ Ν.Μηχανιώνας σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006.
 18. Τροποποίηση συστατικής πράξης ΚΑΠΗ Ν. Κερασιάς σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 και αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης του .
 19. Τροποποίηση συστατικής πράξης ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου σχετικά με τη σύνθεση του Διοικητικού του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 και αύξηση της ετήσιας επιχορήγησης του.
 20. Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου -Ν.Κερασία.
 21. Έγκριση απολογισμόυ Σχολικής Επιτροπής Λυκείου Ν.Μηχανιώνας, έτους2008.
 22. Έγκριση απολογισμόυ Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Ν.Μηχανιώνας , έτους 2008.
 23. Έγκριση απολογισμόυ Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας, έτους 2008.
 24. Έγκριση απολογισμός Σχολικής Επιτροπής 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Μηχανιώνας,έτους 2008.
 25. Έγκρισή απολογισμόυ Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Αγγελοχωρίου -Ν.Κερασιάς έτους 2008.
 26. Έγκρισή απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν.Μηχανιώνας, έτους 2008.
 27. Οικονομική ενίσχυση απόρου.