Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα 6-12-2010 ώρα 18:00

 1. Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, έτους 2010.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μηχανιώνας, έτους 2010.
 3. Έγκριση δαπανών που εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 4. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Μηχανιώνας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.
 5. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για Σχολικούς Τροχονόμους.
 6. Έκτακτη επιχορήγηση Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης Δήμου Μηχανιώνας.
 7. Αποζημίωση οφειλών, που προέκυψε από τροποποίηση ρυμοτομίας.
 8. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών, για το διαχειριστικό έλεγχο του Δήμου Μηχανιώνας, οικονομικής χρήσης 2010.
 9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας (Β' Φάση )»
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με αιτιολογική έκθεση του έργου «Ενίσχυση και αποκατάσταση Φάρου Μεγάλου Εμβόλου Αγγελοχωρίου».
 11. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, με αιτιολογική έκθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Νέας Μηχανιώνας»
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αιτιολογική έκθεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Ν. Μηχανιώνας Β' Φάση».
 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με αιτιολογική έκθεση και Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών και Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού Κυζίκου Ν. Μηχανιώνας (επέκταση)» .
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και ανακατασκευή υφιστάμενου δρόμου σύνδεσης Ν. Μηχανιώνας -Πλαγιάρι»
 15. Παραχώρηση χρήσης του Δημαράκειου Παιδικού Σταθμού στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημαράκειος Παιδικός Σταθμός» Δήμου Μηχανιώνας, Νομού Θεσσαλονίκης.
 16. Μεταφορά προσωπικού που απασχολείται στο Δημαράκειου Παιδικό Σταθμό το οποίο ανήκει στην Δ.Κ.Ε.Μ. στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημαράκειος Παιδικός Σταθμός» Δήμου Μηχανιώνας, Νομού Θεσσαλονίκης.
 17. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού .
 18. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού.
 19. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Λ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού .
 20. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού .
 21. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού.
 22. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. για ενίσχυση δημοτικού φωτισμού
 23. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε για μεταφορά στύλων.
 24. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε για μεταφορά στύλων.
 25. Έγκριση δαπάνης για καταβολή ποσού στην Δ.Ε.Η. Α.Ε για μεταφορά αντηρίδας.
 26. Λύση σύμβασης και επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο : Υποστήριξη του δήμου Μηχανιώνας για την υλοποίηση των έργων «Κατασκευή Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στη Ν. Μηχανιώνα και Ανακατασκευή Δημοτικού Αναψυκτηρίου ΔΙΑΣ , με τη μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα»
 27. Λύση συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης δύο δημοτικών οικοπέδων στο Τ.Δ. Αγγελοχωρίου για ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού.
 28. Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μηχανιώνας και του Ο.Α.Ε.Δ., για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή στο Δήμο μας κατά το έτος 2011.
 29. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Προμηθειών του Δήμου Μηχανιώνας για το έτος 2010.
 30. Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείων Ν. Μηχανιώνας.
 31. Διαγραφή οφειλών.
 32. Έγκριση μετακίνησης και έξοδα κίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.
 33. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε σεμινάριο.
 34. Εξέταση αίτησης δημότη για επιστροφή δημοτικών τελών.
 35. Οικονομική ενίσχυση κατοίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου