Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Αποκαλύπτουμε το πόρισμα για την υπεξαίρεση στο Δήμο Μηχανιώνας!!


Καταπέλτης κατά του πρώην δημάρχου κ.Γιάννη Μαυρομάτη το πόρισμα 
γράφει ο κος Κουζινόπουλος Σπύρος

Καταπέλτης κατά του τέως δημάρχου Μηχανιώνας, Γιάννη Μαυρομάτη, είναι το  όρισμα των Οικονομικών Επιθεωρητών του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την υπεξαίρεση ύψους 895.765,83 ευρώ από τα ταμεία του δήμου. Καθώς διαπιστώνει τις βαρύτατες ευθύνες προσωπικά του κ. Μαυρομάτη και την αμέλεια που επέδειξε για την προστασία του δημοτικού χρήματος για χρονικό διάστημα δύο ολόκληρων ετών (2008 και 2009), θεωρώντας ότι έχει συνευθύνη, για την τεράστια ζημία που υπέστη ο Δήμος Μηχανιώνας.

Ακριβώς λόγω των ευθυνών του στη μη προστασία των οικονομικών του δήμου Μηχανιώνας, γίνεται εις βάρος του καταλογισμός του ποσού που χάθηκε από το δημοτικό ταμείο και πλέον ο τέως δήμαρχος Γιάννης Μαυρομάτης θα πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, μαζί με την προϊσταμένη των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου, ολόκληρο το ποσό των 895.765,83 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο Οικονομικός Επιθεωρητής κ. Αθανάσιος Γερονάτσιος που συνέταξε το πόρισμα αλλά και τον χρηματικό καταλογισμό, ο ταμίας του δήμου είχε αρχίσει από τις 30 Ιανουαρίου 2008 να υπεξαιρεί διάφορα χρηματικά ποσά, που στη συνέχεια τα έπαιζε στο τυχερό παιχνίδι «Στοίχημα». Και όπως με έμφαση αναφέρεται στο πόρισμα, «ο ανωτέρω Δημοτικός Ταμίας ασκούσε την ταμειακή διαχείριση του Δήμου, χωρίς έλεγχο από τα αρμόδια όργανα (Δήμαρχο και προϊσταμένη) και τους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας, αφού κατέθετε ή αναλάμβανε χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, με προφορική εντολή δημάρχου».

Χωρίς συνυπογραφή

Επίσης, αναφέρεται στο πόρισμα, ο ταμίας «εξέδιδε επιταγές για το διάστημα 2-10-2008 μέχρι 18-11-2009 μόνο με τη δική του υπογραφή, παρά του ότι με τις αποφάσεις του Δημάρχου, περί του ορισμού του ως Δημοτικού Ταμία, έπρεπε για τις ενέργειες αυτές να υπάρχει και συνυπογραφή του Δημάρχου ή της προϊσταμένης των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και επίσης εμφάνιζε τα έσοδα στη διαχείριση σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο, μεταχρονολόγησε επιταγή και καταχώρησε χρηματικά εντάλματα στις πληρωμές, χωρίς την ύπαρξη των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής».

Σημειώνεται ότι ο δημοτικός ταμίας, που υπηρετούσε στη θέση αυτή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πέθανε λίγο μετά την αποκάλυψη της υπεξαίρεσης και συγκεκριμένα στις 10 Δεκεμβρίου του 2009. Και οι κληρονόμοι του, έσπευσαν αμέσως να αποποιηθούν την κληρονομιά. Συνέπεια αυτού είναι και το γεγονός ότι ο τέως δήμαρχος θα πρέπει τώρα, σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να πληρώσει από την τσέπη του τη ζημία που προκλήθηκε στο ταμείο του δήμου.

"Δεν επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια"

Σχετικά με τον τέως δήμαρχο Μηχανιώνας, αναφέρονται συγκεκριμένα τα ακόλουθα στο πόρισμα των Οικονομικών Επιθιεωρητών:

«Ο Ιωάννης Μαυρομάτης του Γρηγορίου, ως δήμαρχος του Δήμου Μηχανιώνας, που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του δήμου και τις διευθύνει και έχει την αρμοδιότητα να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, δεν επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του, διότι:

α) Δεν τήρησε ούτε ήλεγξε τον όρο που ο ίδιος έθεσε με σχετικές αποφάσεις του «περί ορισμού Δημοτικού Ταμία» για «συνυπογραφή» από τον ίδιο ή την προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, για κάθε συναλλαγή (κατάθεση ή ανάληψη) του Δημοτικού Ταμία με την Εθνική Τράπεζα – κατάστημα Ν.Μηχανιώνας (τραπεζικό λογαριασμό Δήμου) για το διάστημα 30-1-2007 έως 19-11-2009 και επίσης δεν συνυπέγραψε τις επιταγές που εξέδωσε ο Δημοτικός Ταμίας για το διάστημα 2-10-2008 έως 18-10-2009, ενώ πριν τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα συνυπέγραφε τα ανωτέρω παραστατικά ο ίδιος ή η προϊσταμένη. Σημειώνεται δε ότι για το διάστημα από 31-1-2007 έως 9-7-2007 δικαίωμα συνυπογραφής είχε μόνο ο ίδιος, καθόσον η προϊσταμένη στο τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ανέλαβε καθήκοντα στις 10-7-2007.

β) Για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα όχι μόνο δεν συνυπέγραφε τα σχετικά παραστατικά για τις συναλλαγές (αναλήψεις-καταθέσεις) του Δημοτικού Ταμία με την Εθνική Τράπεζα και τις επιταγές που εξέδιδε, αλλά ούτε και διενήργησε έλεγχο στην ακολουθούμενη διαδικασία των συναλλαγών με την τράπεζα από τον Δημοτικό Ταμία και,

γ) Δεν διενήργησε έλεγχο στα διαθέσιμα του Δήμου (χρηματικό υπόλοιπο), όπως είχε υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959, αν και καθημερινά ήλεγχε τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου, όπως ο ίδιος κατέθεσε αλλά και η πλειονότητα των μαρτύρων το αναφέρουν στις καταθέσεις των».


"Παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του"

Κατόπιν όλων αυτών, οι Οικονομικοί Επιθεωρητές επισημαίνουν ότι: «Οι ανωτέρω παραλείψεις του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του (σ.σ. του δημάρχου Γιάννη Μαυρομάτη), είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ανωτέρω ελλείμματος (ζημίας) στην ταμειακή διαχείριση του Δήμου Μηχανιώνας, από τον Δημοτικό Ταμία, αφού αυτός ασκούσε την ταμειακή διαχείριση, χωρίς έλεγχο από τον ίδιο και για το λόγο αυτό συνευθύνεται για το συνολικό έλλειμμα (ζημία), αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, μετά της προϊσταμένης του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μηχανιώνας».

Αυτό το «αλληλεγγύως και εις ολόκληρο» σημαίνει ότι εάν τα περιουσιακά στοιχεία του ενός δεν φτάνουν για την κάλυψη του μισού ποσού των 895.765,83 ευρώ, τότε ο άλλος θα κληθεί να καλύψει όλο το υπόλοιπο ποσό.

Ποιοί έκρυβαν το πόρισμα;

Είναι ενδεικτικό επίσης αυτό που αναφέρει ο Οικονομικός Επιθεωρητής κ. Αθ. Γερονάτσιος ότι ενώ στις 17 Σεπτεμβρίου 2010 κλήθηκε ο κ. Μαυρομάτης να καταθέσει εντός 48 ωρών, μαζί με την προϊσταμένη του Δήμου, «το ποσό των 895.765,83 ευρώ, το οποίο αποτελεί έλλειμμα (ζημία) της ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Μηχανιώνας, δεν το έπραξε μέχρι σήμερα». 

Τα στοιχεία του πορίσματος, που επιτέλους βλέπει το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνουν πλήρως τα όσα από τον περασμένο Σεπτέμβριο αποκαλύπταμε για την ύπαρξή του αλλά και τις τεράστιες ευθύνες Μαυρομάτη που αναφέρονται σε αυτό. Σημειώνουμε δε σχετικά με το πόρισμα, ότι υπήρξαν πολύμηνες προσπάθειες τόσο του ίδιου αλλά και κρατικών λειτουργών και κομματικών παραγόντων να κρατηθεί μυστικό, ιδιαίτερα στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ώστε να μην πληροφορηθεί το εκλογικό σώμα για τις ευθύνες του και να καταφέρει να εκλεγεί δήμαρχος Θερμαϊκού, κάτι που τελικά δεν επιτεύχθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου