Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

11o Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 1-6-2011 ώρα 20:00

 1. Έγκριση Απογραφής και Ισολογισμού του Δήμου της 1-1-2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 3. Τροποποίηση της υπ΄ αρ.124/2011 απόφασης ΔΣ του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 4. Επιστροφή χρηματικού ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος, στον κ. Α. ΞΙΜΙΝΗ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 5. Αναβάθμιση Λιμενικού Τμήματος Ν. Μηχανιώνας, σε Υπολιμεναρχείο. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
 6. Έγκριση της υπ΄ αρ. 3/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην Άδεια μη στάθμευσης (Ρ-40) και (Π-60). Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 7. Έγκριση της υπ΄ αρ. 5/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην Άδεια μη στάθμευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 8. Έγκριση της υπ΄ αρ. 2/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 9. Έγκριση της υπ΄ αρ. 4/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση κοπής δένδρων, στην οδό Πολυτεχνείου Ν. Μηχανιώνας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 10. Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 11. Έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2011 απόφασης ΔΣ του ΚΑΠΗ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, που αφορά στον Απολογισμό έτους 2010. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας. 
 12. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 20-1-2011 και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 13. Έγκριση της υπ΄ αρ.17/2011 απόφασης της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην με αρ. πρωτ. 757/24/5/11 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη δομή Παιδικός Σταθμός «ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ». Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Θ. Ασθενίδης.
 14. Έγκριση της υπ΄ αρ.18/2011 απόφασης της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην με αρ. πρωτ. 757/24/5/11 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη δομή Παιδικός Σταθμός «ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΩΛΙΑ». Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Θ. Ασθενίδης.
 15. Καταβολή αποδοχών σε 2 υπαλλήλους μερικής απασχόλησης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 16. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κρασπέδωση - Ασφαλτόστρωση - Πλακόστρωση οδού Μηδείας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 18. Εξουσιοδότηση Δημάρχου, για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης προσκυρούμενου τμήματος στο Ο.Τ.Γ231, της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 19. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων-προπονητηρίων ποδοσφαίρου με πλαστικό τάπητα στα γήπεδα Αγ. Τριάδας και Περαίας». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής .
 20. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
 21. Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 5-2- έως 7-2-2011 και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας
 22. Έγκριση της υπ΄ αρ.86/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έγκριση αποζημίωσης στοιχείων επί ρυμοτομούμενης έκτασης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 23. Εκμίσθωση ακινήτου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Λαζαρίδης.
 24. Παραλαβή έργων - υπηρεσιών - μελετών του πρώην Δήμου Επανομής, από την ΤΥΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.  
 25. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης.
 26. Έγκριση της υπ΄ αρ. 7/2011 απόφασης ΔΣ του Κέντρου Αθλητισμού Δήμου Θερμαϊκού, που αφορά στον Προϋπολογισμό έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βασιλειάδης..
 27. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος, για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου Θερμαϊκού και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνεννούμενων Δήμων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 28. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την επίβλεψη της μελέτης: «Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου Σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγ. Τριάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.  
 29. Έγκριση υλοποίησης της υπ΄ αρ.13/2011 μελέτης: «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Βογιατζής.
 30. Καθορισμός διαδικασίας ρύθμισης για την καταβολή κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων, προς το Δήμο Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 31. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011 της Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 32. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011 του Π.Α.Κ. Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 33. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011 του ΚΑΠΗ Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 34. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011 του ΚΑΠΗ Μεσημερίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
 35. Έγκριση Προϋπολογισμού, έτους 2011 του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.

Aκούστε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω web-radio, κάνοντας κλικ εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου